آغاز ثبتنام رایگان دانشآموزان اتباع خارجی در مدارس از تیرماه

Shargh - - جامعه -

ایســنا: معاون مرکز امور بینالملــل و مدارس خارج از کشــور وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه ثبتنام دانشآموزان اتباع طبق روال ســال گذشته است، گفت: آییننامه مربوطه تنظیم شده و در تیرماه اباغ میشود. سیدعلی حسینی، درباره زمان ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجــی در مدارس اظهار کرد: ثبتنام دانشآموزان اتباع طبق روال ســال گذشته است. آییننامه مربوطه تنظیم شده و در تیرماه اباغ میشــود. وی افــزود: ثبتنام از اتباع معمولا ســه ماه قبل از شــروع مدارس و پــس از امتحانات و در تیرماه آغاز میشود. البته آزمایشها و مراحلی برای پایهاولیها انجام میشــود که کمی زمانبر اســت؛ امــا برای مابقی که در یک مقطع مشــغول تحصیل هســتند و جابهجایی میان پایه ندارند، ثبتنام مانند دیگر دانشآموزان در همان مدرسه انجام میشود. معاون مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزشوپرورش در پاسخ به اینکه آیا آندسته از دانشآموزان فاقد مدارک هویتی که ســال گذشته گواهی از وزارت کشور دریافت کردند باید مجددا آن را تمدیــد کنند، گفت: اینها به تصمیم وزارت کشــور بســتگی دارد و همه این مــوارد در آییننامه وزارت کشور قید خواهد شــد؛ اما احتمالا آندسته که سال گذشته گواهی موقت داشــتند، باید مجددا از طریق دفاتــر کفالت آن را تمدید کننــد؛ اما اتباعی که چند سال است در مدارس ما تحصیل میکنند، به این کار نیازی ندارند. حســینی درباره شــهریه تحصیل اتباع خارجی نیز گفت: فعا مانند ســال گذشته بنا بر این است که طبق فرمایشات و مؤکدات رهبری، ثبتنام از اتباع رایگان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.