آغاز مرحله دوم ثبتنام کاروانهای حج

Shargh - - جامعه -

ایلنا:

سرپرســت روابطعمومی ســازمان حج و زیــارت گفت: مرحله دوم ثبتنام کاروانهای حج از امروز، 30 اردیبهشــت برای کسانی که به هر دلیلی تاکنون ثبتنام نکردهاند، آغاز میشود.ســیدابراهیم اســداللهی گفت: مرحله اول ثبتنــام کاروانهای حــج 96، از 24 اردیبهشــتماه تــا 28 اردیبهشــت ادامه داشــته و مرحلــه دوم ثبتنام از روز شــنبه، 30 اردیبهشــت برای کسانی که به هر دلیلی تاکنون ثبتنام نکردهاند، آغاز میشود. وی افزود: در مرحله اول ثبتنام تاکنون حدود 9۵ درصد واجدان شرایط ثبتنــام در کاروان مبــادرت بــه ثبتنــام کردهاند. سرپرست روابطعمومی ســازمان حج و زیارت اعام کرد: چنانچه کســی به هر دلیلی در این چندروز قادر به ثبتنام نبوده، میتواند از روز شنبه، 30 اردیبهشت با مراجعه به سامانه haj.ir.https://haj96 یا مراجعه به دفاتــر زیارتی محل ثبتنام کاروانها نســبت به ثبتنام در کاروانهای حج اقدام کند. اسداللهی در پایان بیان کــرد: اولویتهای اعزام و ثبتنام مرحله اول حجاج، شــامل کســانی بود که تا پایان شهریور ســال 8۵ ثبتنام کــرده بودند، اما از روز شــنبه در صورت وجــود ظرفیت خالــی در کاروانهای حج، کســانی هم که تــا پایان آبانماه ســال 8۵ در بانک ودیعهگذاری کردهاند، میتوانند برای نامنویســی در کاروانهای حج سال جاری اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.