تمام مدارس تهران امروز تعطیل است

Shargh - - جامعه -

اســتاندار تهران گفت: تمام مدارس استان تهران روز شــنبه تعطیل اســت. عاوهبراین بنابر اعام اداره اطاعرســانی و روابطعمومــی آموزشوپــرورش شهرستانهای استان تهران، با توجه به طولانیشدن فرایند انتخابات، مدارس شهرستانهای استان تهران، روز شنبه، 30 اردیبهشت تعطیل است. همچنین محمد روزبهانی، مشاور مدیرکل و رئیس اداره اطاعرسانی و روابطعمومی آموزشوپرورش شهر تهران در گفتوگو بــا ایلنا دربــاره تعطیلی تمامی مدارس شــهر تهران گفت: امروز، 30 اردیبهشت عاوه بر مدارسی که شعبه اخذ رأی برای انتخابات ریاستجمهوری و شورا بودند، ســایر مدارس شــهر تهران نیز تعطیلاند. وی افزود: علت تعطیلی ســایر مدارس شهر تهران این است که فرهنگیان در سایر مدارس یا مساجد برای انتخابات و نظارت، درگیر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.