2هزار پرونده زمینخواری

Shargh - - جامعه -

ایســنا: معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه درحالحاضر بالغ بر دوهزارو 967 هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضائــی داریم، اظهار کرد: بخش حقوقی ســازمان محیط زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط زیست استانها به نمایندگی از ســازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هســتند. وی با اشاره به زمینخواریهــا در بخشهایی از تهران و با تأکید بر اینکــه برای رفع تصرف هریــک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم، گفت: برخی از این زمینها از جمله اراضی شــمیرانات قیمت و مرغوبیت بســیار بالایی دارنــد. در این مناطق از ســال 1392 تا 139۵ بیش از 133 فقره پرونده با مســاحت بیش از سهمیلیونو ۵9۵ هــزار مترمربع در مراجع مطرح شــد که از این میــزان یکمیلیونو 3۵0 هــزار مترمربع رفع تصرف شــد و برای 224 هزار مترمربع در حــال پیگیری در محاکم قضائی هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.