رأیدادن ورزشکاران در خارج از کشور

Shargh - - ورزش -

ورزشکاران ایرانی که دیروز در خارج از کشور حضور داشتند در انتخابات شرکت کردند. کاروان ورزشی ایــران که برای حضور در بازیهای کشــورهای اســلامی، هماکنون در باکو آذربایجان بهســر میبرند، در انتخابات ریاستجمهوری شــرکت کردند. ورزشکاران ایران با حضور در سفارت باکو در پای صندوقهای رأی حاضر شده و در انتخابات شرکت کردند. همچنین اعضای تیم ملی فوتسال زیر ۲0 سال ایران که برای شــرکت در اولین دوره مســابقات قهرمانی آسیا در تایلند بهســر میبردند، بعد از پیروزی مقابل چین، در سفارت ایران در بانکوک حاضر شده و آرای خود را داخل صندوق رأی انداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.