تیروکمان بدون مدال ماند

Shargh - - ورزش -

ملیپوشــان ریکــرو و کامپوند ایــران در بخش انفرادی جامجهانی چین با شکســت مقابل حریفان خود از دور رقابتها حذف شــدند. به گزارش ایسنا، در سومین روز از مسابقات جامجهانی تیروکمان که در شانگهای چین در حال برگزاری است، ملیپوشان کشــورمان در رشتههای ریکرو و کامپوند انفرادی به مصــاف حریفان خود رفتند. در این رقابتها، پارمیدا قاســمی در کامپوند زنان برابر حریفی از مغولستان و روســیه پیروز شد و به مرحله یکشانزدهم صعود کرد، اما در این مرحله بــه مصاف کمانداری از ژاپن رفت و مغلوب شــد. در کامپوند مردان، اســماعیل عبادی بعــد از یک دور اســتراحت، در برابر نماینده ویتنــام با امتیــاز ۱۴۶بر ۱۳۶ او را شکســت داد و به مرحلــه یکشــانزدهم راه یافــت. او در این مرحله مقابــل نماینده ویتنام قرار گرفت و با برتری برابر این حریــف و نمایندهای از ترکیــه، در مرحله یکچهارم برابــر آمریــکا باخــت و از رســیدن بــه نیمهنهایی بازمانــد. مجید قیدی، دیگــر نماینده ایــران بعد از یک دور اســتراحت و در مرحله بعــد با نتیجه ۱۴۳ بر ۱۳۸ نماینده ویتنام را شکســت داد، اما در مرحله یکشــانزدهم مقابل نماینده ایتالیا به میدان رفت و با شکست برابر او حذف شــد. امید طاهری نیز بعد از پیروزی مقابل قزاقســتان در مرحله یکشانزدهم برابــر کماندار دیگری از این کشــور به میدان رفت و به برتری رسید، اما در یکهشتم باخت و حذف شد. همچنیــن در بخش کامپوند زنان نیز پریســا براتچی بعد از یک دور اســتراحت، در مرحله بعد حریفی از هلند را شکست داد و در مرحله یکشانزدهم مقابل کمانــداری از هند قرار گرفت و بــا برتری برابر ترکیه به مرحله یکشــانزدهم راه یافت که در این مرحله مقابل حریفي از اندونزی شکست خورد و حذف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.