تشکیل کمیته فنی IZSF با حضور عوامل تیمها در باکو

Shargh - - ورزش -

کمیتــه فنــی IZSF (فدراســیون بینالمللی ورزشهــای زورخانــهای و کشــتی پهلوانی(، با حضور مهرعلیــزاده، اعضای کمیته فنی و مربیان تیمهای ورزش زورخانــهای، برای یادآوری نکات فنی و قرعهکشی تشکیل جلسه داد. در این جلسه که بــا حضور رئیس و مشــاور عالی فدراســیون جهانیIZSF() برگزار شــد، در ابتــدا مهرعلیزاده با خیرمقدم به تیمهای حاضر در مســابقات، ابراز امیدواری کرد ورود ورزش زورخانهای برای اولین بار به بازیهای همبســتگی کشــورهای اسلامی بتواند زمینه حضور این ورزش سههزارساله را به بازیهای آســیایی و المپیک هموار کند. در ادامه، محمد خوشــجان، رئیس کمیته فنی فدراســیون جهانــی، به ذکر نــکات فنی مســابقات پرداخت و آخریــن تغییرات فنی را باز هــم برای حاضران در جلســه تشــریح کــرد. در پایان جلســه فنی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، آییننامه پیشــنهادی فدراســیون ملی جمهوری اســلامی ایران از سوی جوهری، رئیس فدراسیون ایران، به مســئولان IZSF تقدیم شد. فدراسیون بینالمللی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی IZSF در سال ۱۳۸۳ بهصورت رسمی با حضور مقامات ۲۲ کشور تأسیس شد و تا امروز، ۸۴ کشور عضو دارد. IZSF در پنج قاره با تشــکیل کنفدراســیونهای قارهای و فدراسیونهای ملی، فعالیتهای رسمی خود را به دنیا شناسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.