بر فراز تمام فاتحان

Shargh - - ورزش -

«عظیم قیچیســاز» نام خود را در تاریخ کوهنــوردی ایران و جهان جاودانه کرد. او روز گذشــته با صعود به قله هشتهزارو ۵۱۶ متری لوتســه رســما وارد باشگاه هشتهزارمتریها شــد تا به رؤیای همیشگی خود دســت یابد. این کوهنورد تبریزی ۱7 فروردین تهران را به مقصد «کاتماندو»، پایتخت نپال، ترک کرد تا چهاردهمین قله بالای هشــت هزار متر دنیا در لوتســه را فتح کند. قیچیســاز که تا پیش از ایــن ۱۳ قله بالاتر از هشــت هزار متر را فتح کرده بــود، با این صعود نهتنها به جرگه ۱٤ فاتح این قلهها در جهان وارد شــد، بلکه در اتفاقی مهمتر رکــورد فاصله زمانی میان صعودها را نیز ارتقا بخشــید و نام خود را در رکوردهای صعود به قلل ثبت کرد. هیمالیانورد کشــورمان با این صعود نخســتین کوهنوردی در دنیا اســت که در کمتر از هفت سال توانسته ۱٤ قله هشت هزار متری جهان را فتح کند. قیچیساز در حالی موفق به فتح قله هشــتهزارو ۵۱۶ متری لوسته شد که این کار را بدون استفاده از کپسول اکسیژن انجام داد.

او علاوه بر قله لوتســه، تاکنون بدون اســتفاده از کپســول اکسیژن موفق به فتح قلههای برودپیک )۸0٥۱ متر – ســال ۸7(، دائو لاگیری (۸۱٦7 متر - ســال ۸9(، نانکا پاربات )۸۱۲٦ متر - سال ۸9(، کانچن جونگا )۸٥۸٦ متر- ســال 90(، گاشــر بروم ‪(۸0۳٤ ۲‬ متر - سال 90،) گاشربروم ‪(۸0۸0 ۱‬ متر - سال 90(، آنا پورنا )۸09۱ متر - سال 9۱(، کی ‪(۸٦۱۱ ۲‬ متر- سال 9۱(، ماناسلو )۸۱٦۳ متر- سال 9۱(، ماکالو )۸٤٦۳ متر- ســال 9۲(، چوایو )۸۲0۱ متر- ســال 9۲( و شیشاپانگما )۸0۲7 متر – سال 9۳( شده است.

صعــود به قلههای هشــت هــزار متــری و قرارگرفتــن در جمع برترینهــای کوهنوردی جهان، در حالی افتخــاری بزرگ برای ورزش ایران محسوب میشــود که پیش از این رخشان بنیاعتماد، کارگردان سینما، در یادداشتی خواندنی عملکرد عظیم قیچیساز را تحسین کرد.

او نوشــت: «از کنار داســتان تــلاش عظیم قیچیســاز نمیتوان به آســانی گذشــت؛ جوان هموطنی که تا این زمان بــا همت و اراده شــخصی و بدون حمایت، موفق به فتح ۱۳ قله شــده است و اینبار دســت به کاری زده «کارستان» که آسان نیســت و رودررو با بسیاری موانع جوی و جغرافیایی است».

در دنیا فقط ۳۴ نفر توانســتهاند بدون اســتفاده از اکسیژن و باربر محلی به این ۱۴ قله بالای هشــت هزار متر صعود کنند که قیچیساز حالا با این صعود در رتبه ۳۵ قرار گرفته است.

قیچیســاز تنها کوهنوردی اســت که برای رســیدن بــه جمع ۱۴ کوهنورد برتر جهان در ســلامت کامل و بدون هیچ آسیبی این افتخار بزرگ را کســب کرده اســت. او میگوید: «در قدمهــای نهایی باید با احتیاط قــدم برداریم، چراکه اتفاقات کوچک میتواند سرنوشتســاز باشد؛ در صعود آخر باید بر احساسات خود غلبه کنیم و بتوانیم بدون کوچکترین نقصی این رویداد را به بهترین شکل به سرانجام برسانیم. صعود به هر شــکلی مورد قبول نیست. سلامت جسمانی بسیار مهم اســت و من بین ۱۵ نفری که تابهحــال هر ۱۴ صعود را انجام دادهاند، تنها فردی هستم که خوشبختانه کوچکترین آسیبی ندیدهام».

محمود هاشــمی و ایرج معانی، دو کوهنورد دیگر ایران هستند که آنها نیز به ارتفاعات هیمالیا رفته بودند تا قله هشــتهزارو ۵۱۶ متری لوتســه را فتح کنند که ساعاتی پیش از قیچیساز موفق به این صعود شدند.

حســین مقدم نیز درحالحاضر در راه صعود به لوتســه اســت. او نیز مانند عظیم قیچیســاز میخواهد بدون کپسول اکسیژن لوتسه را فتح کند.

اولین کوهنوردی که به باشگاه هشتهزاریها پیوست یک ایتالیایی در ســال ۱9۸۶ بود. بعد از او در سال ۱99۵ کوهنورد سوئیسی به این باشگاه اضافه شد.

در ســال ۱999 و ۲00۲ میــلادی نیز دو کوهنورد اســپانیایی و بعد از آنها کوهنوردانــی از آمریکا )۲00۴(، ایتالیا )۲007( اکوادور )۲00۸) قزاقســتان )۲009( فنلانــد )۲009(، پرتغــال )۲0۱0(، اتریــش )یک کوهنورد زن( )۲0۱۱(، قزاقســتان )۲0۱۱(، ایتالیــا )۲0۱۲(، کره جنوبی (۲0۱۳( و جمهوری چک )۲0۱۴( نیز به این باشگاه پیوستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.