قهرمانی موناکو پس از 17 سال

Shargh - - ورزش -

موناکو با پیروزی برابر ســن آتین، عنوان قهرمانی در رقابتهای لیگ فرانســه را به دست آورد و بعد از ۱7 ســال جام را بالای ســر برد. به گزارش ایسنا، در دیدار معوقه از هفته ســیویکم رقابتهای لیگ فرانســه، موناکو چهارشنبهشب در ورزشگاه خانگی خود از ســن آتیــن پذیرایی کرد. موناکو توانســت از امتیاز میزبانی خود بهخوبی استفاده کند و با دو گل پیروز بازی شــود. گلهای این دیدار را کیلیان امباپه در دقیقه ۱9 و جرمین در دقیقه 9۳ به ثمر رســاندند تا موناکو یک هفته مانده به پایان لوشامپیونه عنوان قهرمانــی خــود را نهایی کند. موناکو بــا پیروزیای که در این دیدار به دســت آورد، 9۲ امتیازی شــد و با شــش امتیــاز اختلاف نســبت به پاریســنژرمن درحالیکه تنها یک هفته بــه پایان لیگ باقی مانده اســت به عنوان قهرمانی دســت پیدا کرد. شاگردان یاردیم فصلی رؤیایی را پشتسر گذاشتند و توانستند بــه چهار فصل قهرمانی پیاپی پاریســنژرمن پایان دهند. آخرینباری که موناکو توانســت قهرمانی در لوشامپیونه را به دســت آورد به فصل ۱999-۲000 برمیگــردد. موناکــو در لیگ قهرمانــان اروپا هم تا نیمهنهایی بالا آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.