حسابهای علی دایی مسدود شد

Shargh - - ورزش -

دایی میگوید باشــگاه پرســپولیس جواب ۱۳ نامهشــان را نــداده اســت. علی دایی بــه خاطر پرداختنشــدن مالیات فوتبالیاش در فصل 9۲- 9۳، با مشــکل بزرگی روبهرو شده است. او از قبل از نــوروز 9۶ بارها به اداره مالیات رفت و ســر این مسئله با مســئولان جلسه داشــت؛ اما در نهایت مشکل حل نشــد. دایی در آن فصل در پرسپولیس مربیگــری میکرد و طبق توافقهای صورتگرفته، قــرار بوده باشــگاه این مالیــات را بپــردازد. دایی بهتازگــی بارهــا در مصاحبههایش از مســئولان پرسپولیس خواســت تا مشکلش را حل کنند ولی به گفته خودش، تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده است. سرمربی جدید سایپا روز گذشته در گفتوگو با خبرگــزاری فــارس دراینباره گفت: «همیشــه گفتهام آقایان شــاغل در باشــگاه پرسپولیس برای خودشــان ارزش قائل نمیشوند نه اینکه فکر کنند برای من ارزش قائل نشدند. آنها در دو سال جواب ۱۳ نامــه ما را ندادند. آنها جــواب اداره مالیات را هم ندادند و باعث شــدند حســابم مسدود شده و اتومبیلهایم توقیف شوند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.