ملیپوش ایرانی در یگان ویژه ارتش چچن

Shargh - - ورزش -

در روزهای پایانی فصل فوتبال روسیه، مسئولان باشــگاه تــرک گروژنــی در اقدامــی جالــب توجه برای مربیــان و بازیکنان خود آمــوزش تیراندازی و دفاعشــخصی در بین یگانهای ویــژه ارتش چچن و روســیه در نظر گرفتند تــا این اقــدام آنها بازتاب گســتردهای در سطح رسانههای روسیه داشته باشد. بــه گــزارش «ورزش ســه»، در این تصمیــم میلاد محمدی در کنار سایر بازیکنان و مربیان ترک گروژنی با حضور در یکی از پادگانهای آموزشــی یگانهای ویــژه ارتش نزدیک به شــش ســاعت بــه آموختن تیراندازی با اســلحههای کمــری و جنگی پرداخت و پس از آن با اصول دفاعشــخصی در مواقع جنگ نیز آشــنایی پیدا کرد. سایت باشــگاه ترک گروژنی با انتشــار تصاویری از این آموزشها در کنار افسران و مربیان عالیرتبه یگان ویژه ارتش، از میلاد محمدی، ملیپــوش ایرانی، بهعنــوان یکــی از باهوشترین بازیکنــان در راه آموختــن اصــول تیرانــدازی و دفاعشخصی یاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.