برد 6 گله تیم امید فوتسال

Shargh - - ورزش -

تیم ملی فوتســال زیر ۲0 ســال ایران، در سومین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا به بردی پرگل دست یافت. به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتسال زیر ۲0 ســال ایران دیروز در مرحلــه گروهی رقابتهای قهرمانــی آســیا به مصــاف چین رفــت و همچون دو بــازی قبلی خود بــه بردی پرگل دســت یافت. شاگردان علی صانعی در این بازی در حالی با نتیجه ۶ بــر یک به برتری رســیدند که در هر دو نیمه ســه گل به ثمر رســاندند. گلهای ایــران را در این بازی، حمیــد قهرمانی، حمید رضا کریمی، محمد حیدری، محمد طاهری، حمــزه کدخدایی و محمد جامع به ثمر رســاندند. فوتسالیســتهاي ایران با این برد، 9 امتیازی شده و به مرحله یکچهارم نهایی رقابتها راه یافتند. تیم ملی فوتســال زیر ۲0 سال ایران امروز در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف قرقیزستان خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.