شکست بانوان والیبالیست

Shargh - - ورزش -

تیم ملی والیبــال بانوان زیر ۲۳ ســال ایران با شکســت برابر تیم چینتایپه، از رســیدن به جمع چهار تیم برتر آســیا بازماند. به گزارش ایســنا و به نقل از فدراســیون والیبــال، تیم ملــی والیبال زیر ۲۳ ســال بانوان ایران در مرحله ســوم مسابقات امیدهای آسیا دیروز به مصاف تیم چینتایپه رفت. ایــن دیدار که میتوانســت مجــوز ورود تیم ایران به جمع چهار تیم برتر آســیا باشــد، با شکست ۳ بر صفر ایران به پایان رســید. شاگردان صدیقی این بــازی را با امتیازهای ۲۵ بــر ۱۴، ۲۵ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۸ واگذار کردند. تیم ایران در شرایطی برابر حریف خود حاضر شــد که در این بازی کاپیتان خود را در اختیار نداشت. در ست سوم نیز شقایق شفیعی به دلیل مصدومیت زمین بازی را ترک کرد. شــاگردان صدیقــی حــالا باید برای کســب عنــوان پنجمی رقابتها به مصاف هنگکنگ بروند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.