لاریجاني: س حوجهضبهوشبرهمكنريددرملامرات انتغخاببااترآلود نكنید

Shargh - - سیاست -

شرق: روز گذشته آنها شــاکي بودند و اطاعیه پشتِ اطاعیه صادر کردند؛ مدعي تخلفات گسترده بهویژه در مناطق محروم بودند. مهمترین اعتراضشــان هم به «توزیع ناعادلانه یا نبود تعرفه در برخی روســتاها بــود. مدعــي بودند دولت عمــدا در ارســال تعرفه بیشــتر به روســتاها تعلل کرده اســت! جو رسانهاي بزرگي بهصــورت زنجیرهوار دربــاره «بحران تعرفه» راه انداختند، درحاليکه مســئله تمامشدن تعرفه در برخي شــعب رأي در انتخاباتها رخدادي طبیعي و ســابقهدار اســت. معمولا هم کمي طول ميکشد تا تعرفه جدید به حوزه اخذ رأي برسد. حتي اعام شد «انقابیون» با خودروهاي خود به روســتاها بروند و مردمــي را که موفق به رأيدادن نشــدهاند به مراکز شــهرها بیاورنــد. صولت مرتضوی، نماینده رئیســي در ســتاد انتخابات کشــور هم دیروز شــاکي بود که: «هرچــه به آقــای علیاصغر احمــدی میگوییم در برخی اســتانها تعرفه کم آمده اســت، ایشان گوش شنوا ندارد! در بخشی از شــهرهای خراسان رضوی، خوزستان و شــهرهای دیگر تعرفه تمام شده است و مدارک خود را هم ارائه دادهایم». علي نیکزاد، رئیس ســتاد انتخاباتي رئیسی هم شب گذشــته در توییتي نوشــت: «رأيدادن هم حق شــهروندي اســت هم حقالناس. به تدبیر این دولت که امیدي نیست، مردم عزیــز صبورانه پیگیــر این حق خود باشــند». محمد دهقان، رئیس ســتاد انتخاباتي قالیباف هم در توییتي مدعي شــد توزیعنشــدن تعرفــه در مناطق محروم، سیاست دولت است تا رأي رئیسي کاهش پیدا کند و الیاس نادران هم از محرومان خواست براي رأيدادن عازم حســینیه جماران شــوند چون به نوشته او تنها شعبهاي اســت که تعرفههایش تمام نميشود! این در حالي اســت که علي لاریجانــي، رئیس مجلس، دیروز در واکنش به همین ادعاها به ایلنا گفت: «نباید با این حرفها حضور مردم را که چشمگیر و ارزشمند بــود، غبارآلود کرد. نباید در این مســئله قضاوتهاي ناراست داشته باشیم .»

درحاليکــه دادســتان اعام کرده بود رســانهها از اعــام نتایج زودهنگام خودداري کننــد؛ اما کانالهاي منتســب به هواداران رئیســي از روز گذشته شروع به اعام نتایج از سراسر کشور کردند و خط پیروزي را جلو بردند. یك نمونه آن کانال وحید یامینپور بود که به نقل از کانال خبر 24 نقشه اینفوگرافي حوزههاي انتخاباتي را تا ســاعت شش دیروز منتشــر کرد و مدعي شد 53 درصــد آرا متعلق به رئیســي و 46 درصــد متعلق به روحاني بوده است. رسانه فارس مدعي شد پدر شهید مدافع حرم را پاي صندوق ضربوشتم کردهاند. کانال خبرگزاري فارس عصر دیروز اعام کرده بود نمایندگان رئیســي که در شــورای نگهبان و وزارت کشور مستقر هســتند، به ترتیب با ارســال ۱۱2 و ۱۰۷ نامه، تخلفات و رفتارهــای غیرقانونــی در روند انتخابــات را گزارش کردهاند. مهمترین اعتراض آنها به حذف شهرت رئیسي در مقابل نام و نام خانوادگي او بازميگشت؛ به گزارش فارس ســتاد رســمی ابراهیم رئیســی دیروز با صدور اطاعیــهای تأکید کرد: «درحالیکه شــورای نگهبان و وزارت کشور مطابق رویه انتخابات گذشته توافق کرده بودنــد که مقابل نام خانوادگی کاندیداها شــهرت آنها نیز درج شــود، در بسیاری از حوزههای انتخابیه شهرت «رئیســی» حذف شده و موجب ســردرگمی بسیاری از مردم شــده اســت ». این اطاعیه میافزاید : «این اقدام برخی مســئولان اجرائی که مصداق خیانت در امانت است، از طرف نمایندگان ستاد حجتالاسام رئیسی در حال پیگیری است، درعینحال از تمام حامیان مردمی رئیســی درخواســت میشــود بهدلیل آنکه مسئولان دولتــی تخلف بزرگ خود را انجــام داده و زمان زیادی بــرای اصاح این روند نیســت، تاآنجاکه در توان دارند از طریــق چهرهبهچهره یا گروههای اجتماعی و فضای مجازی مردم را دراینباره کــه منظور از نام خانوادگی «رئیسالســاداتی» همان حجتالاسام رئیسی است، آگاه کنند و بهویژه افراد کمســواد را در این زمینه یاری دهند .»

پیشبیني اوجگرفتن تخلف

محســن منصــوری، معــاون هماهنگکننــده ســتاد انتخاباتی حجتالاســام رئیســی هم گفت: «درحالیکه در همه انتخاباتهای گذشــته عاوه بر نام خانوادگی شناسنامهای کاندیداها شهرت آنها نیز در آگهیهای نصبشده در حوزههای انتخاباتی درج میشــد؛ اما امروز در بسیاری از حوزهها شاهد بودیم شهرت «رئیسی» مقابل نام خانوادگی رئیسیالساداتی درج نشده است. از آنجا که حجتالاسام رئیسی در افکار عمومی عمدتا با همین شــهرت خود شــناخته شــدهاند، درجنکــردن شــهرت ایشــان در آگهیها اقدامی مشــکوک اســت». علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی حجتالاســام رئیسی هم نامهای خطاب به اعضای هیئت نظــارت بر دوازدهمیــن انتخابات ریاستجمهوری منتشر کرد که متن نامه به این شرح اســت: «احتراما همانگونه که مستحضرید ماده 33 قانــون انتخابات ریاســتجمهوری مصادیق ارتکاب جرم در روند انتخابات را برشــمرده اســت؛ اما آنچه درحالحاضر از ارتکاب این مصادیق با مدرک و ســند مضبــوط قابل ذکر اســت، از حد گزارش و شــکایت گذشــته اســت و به نظر میرســد محتــاج ورود و برخورد جدی هیئت محترم نظارت جهت جلوگیری از ادامه این روند تخلفات دامنهدار اســت. تخلفاتی همچون عدم اعام شــهرت حجتالاســام رئیسی تا حدود ســاعت ۱5، تحویل تعرفه بــدون مهر قابل ابطال به مردم، حضور غیرقانونی و تبلیغ هیئتهای اجرائي و طرفداران دولت مســتقر، عدم صدور کارت حضور ناظران در شــعب اخذ رأی، جلوگیری از ورود ناظران دارای کارت حضور در شــعب اخذ رأی، عدم شــروعبهکار شعب اخذ رأی در ساعت مقرر و... . این تخلفات آشــکار و رفتارهای غیراخاقی در انتخاباتی که آرای آن حقالناس محســوب میشــود، قطعا با نزدیکشدن به ســاعات پایانی زمان رأیگیری تشدید خواهــد شــد. برهمیناســاس از آن هیئــت محترم درخواســت میشــود بــا بررســی دقیــق مطالب و ادعاهای فوق، تمهیدی جدی جهت صیانت از آرای مردم اندیشــیده شود تا این رفتار غیرقانونی به نتیجه مد نظر طراحان آن منجر نگردد.»

نیکــزاد همچنین در نامه دیگــري خطاب به وزیر کشور، دیروز نوشت: «همانطور که پیشبینی میشد دولت مســتقر و طرفــداران آن در صحنــه برگزاری انتخابــات ریاســتجمهوری نیــز همچــون مراحل تبلیغــات پا را از دایره انصــاف و قانون بیرون نهادند و تخلفات فراوان و بیســابقهای مرتکب گردیدند که اهم آن به شــرح ذیل اســت: ۱. عدم رعایت عدالت در اعام اســامی نامزدها. 2. عدم صدور کارت ورود بــه صندوق ناظــران ایشــان. 3. جلوگیــری از ورود ناظران دارای مدرک نظارت ایشــان بــه صندوق. 4. شــروع به کار همراه بــا تأخیر در برخی شــعب. 5. تبلیــغ غیرقانونــی به نفــع دولت. 6. توزیــع تعرفه بــدون مُهر در برخی شــعب. ۷. فعالیت ســتادهای رئیسجمهور مســتقر ». همه این موارد تنها بخشــی از تخلفات گسترده و ســازمانیافته ارتکابی است که با هدف تأثیرگــذاری جدی بر نتیجه انتخابات صورت میپذیرد و نتیجهای جز تأییــد عدم صداقت گفتاری و رفتاری دولت مســتقر ندارد. علیهذا ضروری است با ورود جــدی و قاطع مانع از گستردهترشــدن روند ارتکاب تخلفات پیشگفته شوید؛ زیرا قطعا این روند قانونگریزی در ســاعات پایانی اخذ رأی به اوج خود خواهد رسید .»

عكس بگیرید، مصاحبه كنید، بفرستید

دیروز همچنین ستاد رئیسي از هوادارنش خواست که از صفوف طولاني در حوزههاي رأيگیري که تعرفه آنها تمام شــده عکس بگیرند و ارســال کنند. ســتاد رئیســي خواســته که مردم با موبایل خــود با مردم و مســئولان صندوق مصاحبه کنند و درباره علت تعلل در ارســال تعرفه رأي از آنها سؤال کنند. ستاد رئیسي گفته که ایــن اقدام براي گــزارش قانوني تخلفات به ستاد انتخابات و شوراي نگهبان است. دیروز همچنین صولت مرتضوي، نماینده رئیســي در ســتاد انتخابات کشور گفت: «بازدید رئیسجمهوري هیچ منع قانوني نــدارد، اما همراهــي وزیر کشــور به عنــوان مجري برگزاري انتخابات شــائبه جانبــداري را القا ميکند و محل اشــکال است». حسین طا، دیگر نماینده رئیسی در ســتاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری هم دیروز گفت: «چیزی که دســتگاههای حاکمیتی از نتیجه انتخابات اعام میکنند را ما هم قبول خواهیم داشــت، اما معنای آن این نیست که اشکالاتی را که ما و همکارانمان میبینیم، اعام نکنیم و انتظار نداشته باشیم که پیگیری شــود. ما جداگانه این موضوع را به دســتگاههای نظارتی منعکس کردیم و آن را بررســی خواهیــم کــرد». متیــن منتظمــی، دبیــرکل اتحادیه جامعه اســامی دانشــجویان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تســنیم، با اشاره به تخلفات گســترده در دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری، گفت: تخلفات گســتردهای شکل گرفته که دولت باید در مقابل آنها بایستد. اخبار ضد و نقیضی که از گوشه کنار کشــور به گوش میرســد نشــان از عدم توانایی دولت در امور اجرائي کان کشــور اســت. وی افزود: برگــزاری انتخابات در کشــور یکــی از مهمترین امور اســت که دولت تدبیر و امید مانند سایر موارد دیگر نیز نتوانســت بهخوبی آن را مدیریت کند. از وزارت کشور و ســتاد انتخابات میخواهیم نســبت به این تخلفات اقدام قاطعی انجام دهد و اگر در توان نیروهای دولت نیست، شورای نگهبان نسبت به این قضیه ورود نموده و همچون گذشته در یک اقدام انقابی امور را به دست گیرد. وی خاطرنشان کرد: جای تأسف است که آقایان از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات اســتفاده میکنند و تخلف را به رأی پاک ترجیح میدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.