روز سرنوشت

Shargh - - سیاست -

ابراهیم یزدی هم روز جمعه با حضور در حسینیه ارشاد بعد از انداختــن رأی خود به صنــدوق در جمــع خبرنگاران، وضعیت انتخابات را خوب و مثبت ارزیابی کرد. او درباره تأثیر مناظرههای انتخاباتی بر میزان مشارکت و نظر مردم گفت: مناظرهها در روشــنکردن برخی از زوایای مسائل سیاسی برای مردم عادی مؤثر و مثبت بوده و با استفاده از آنها شفافسازی صورت گرفته است. محسن هاشمی هم با حضور در حرم امام خمینی ضمن زیارت مرقد امام راحل و مزار پدرش در انتخابات ریاستجمهوری شرکت کرد. محســن هاشــمی پــس از انداختــن رأی خود در صندوق اخذ آرا با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نتیجه این انتخابات هر چه باشــد به نفع مردم، نظام و کشــور خواهد بود، افزود: نتیجه انتخابات هر چه باشد و هر که پیروز شود، در نهایت طبق نظر مقام معظم رهبری به نفع کشــور و نظام جمهوری اسامی ایران خواهد بود.

عبدالله نوری: پیشنهادم به همه ملت ایران،شركت در انتخاباتاست

عبــدالله نوری هم پــس از شــرکت در انتخابات در ســخنانی گفت: من مدتی بود که در انتخابات شــرکت نمیکردم. از انتخابات ســال 88 به این نتیجه رســیدم که همیشــه شــرکت، بهتر از عدم شــرکت است و هر انتخاباتی، تأثیر خودش را خواهد داشــت در مردم. الان هم پیشــنهادم به همه ملت ایران، شرکت در انتخابات اســت و قطعا شــرکت در انتخابات، بــرای ملت ایران نتیجهبخــش خواهد بود. معصومه ابتکار هم با حضور در حســینیه ارشــاد رأی خــود را در صنــدوق انداخت و در جمــع خبرنگاران گفــت: مردم چهار ســال آینده ایــران را رقم میزنند البته آینــده بلندمدت ایران در گرو انتخابی اســت که امــروز انجام میدهنــد و امیدواریم برای امید بیشتر، پیشــرفت و اعتای ایران مردم با قوت پــای صندوقهای رأی بیایند. ســعید حجاریــان هم با حضور در یکی از شــعب رأیگیری آرای خود را صندوق ریخت. مسعود سلطانیفر، وزیر ورزشوجوانان، هم در مســجد هدایت آرای خود را به صنــدوق ریخت و وزیر اقتصاد، علی طیبنیا هم در مسجدالرســول میدان کاج سعادتآباد برای رأیگیری حاضر شد. علی یونسی هم در جمــاران حاضر شــد و رأی داد. وزیر علوم هم صبح روز گذشــته با حضور در دانشــگاه امیرکبیر، رأی خود را به صندوق انداخت. سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت، رأی خود را در یکی از صندوقهای سیار انداخت. مجید انصاري، معــاون حقوقي رئیسجمهــور، با حضور در حسینیه جماران، رأي خود را به صندوق انداخت. بهزاد نبوی هم از بندرانزلی در انتخابات شرکت کرد.

مراجع تقلید آرای خود را به صندوق ریختند

مراجــع عظــام تقلید هم در قــم آرای خــود را در صندوقهــای ســیار ریختند. بر همین اســاس، آیتالله حســین نوریهمدانی، از مراجع تقلید، ضمن انداختن رأی خود، گفت: امروز لازم است مردم متعهد و انقابی ایران کــه در همه جریانهــا حماســهآفرین بودهاند و حرکتشــان مؤثر بوده اســت، به میدان بیایند. آیتالله ناصر مکارمشــیرازی تأکید کرد: وقتی که رئیسجمهور انتخاب شد، همه آن را یاری کنند و باید مسائل انتخاباتی کنار گذاشته شود. آیتالله لطفالله صافیگلپایگانی هم ابراز امیدواری کرد که خدا کشــور و مردم را از توطئهها و مشــکات مصون بدارد و مردم و مسئولان در مقاصد درســت خود به خوبــی حرکت کنند. آیــتالله ابراهیم امینی روز جمعه پس از شــرکت در انتخابات، در جمع خبرنــگاران گفت: دولتهای خارجی روی حضور مردم ما حســاب ویژه باز میکنند و شــرکت گســترده آنان در انتخابات باعث ناامیدی دشــمنان و خوشحالی دوستان نظام خواهد شــد. او گفت: منتخــب ملت که موفق به کسب رأی مردم میشــود، این مردم را فراموش نکند و باید مشکات آنها بهویژه بیکاری و مشکل ازدواج را حل کند. آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید، هم صبح جمعه پس از شرکت در انتخابات، در جمع خبرنگاران با اشاره به بیانات امام راحل با عنوان جمهوری اسامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، افزود: حفظ جمهوریت و نظــام اســامی در گرو انتخاب فرد اصلح اســت. این مرجع تقلید ادامه داد: منتخبان مردم هم در شورا و هم قوه مجریه باید بر اساس قوانین اسامی حرکت کنند.

آیتالله سیدمحمدعلی علویگرگانی پس از شرکت در انتخابات در جمع خبرنگاران، گفت: انتظار ما از ملت بزرگ و نجیب ایران اســامی این اســت که سرنوشــت مملکت را به دست شخصی اصلح بسپارند تا سرنوشت این ملت را به وجه احســن انجام دهد. آیتالله محمود هاشمیشاهرودی، نایبرئیس مجلس خبرگان رهبری، هم که در بیمارستان بستری است، صبح روز گذشته در همان محل بیمارستان رأی خود را به صندوق انداخت. آیتالله جوادیآملی هم در یکی از صندوقهای ســیار آرای خود را به صندوق ریخت.

احمد جنتی: هركسی رئیسجمهور شد افراد انقلابی را انتخاب كند

آیتالله احمــد جنتی، دبیر شــورای نگهبان، ضمن بازدیــد از صنــدوق ســیار در هیئت مرکــزی نظارت بر انتخابــات، رأی خود را به صندوق انداخت. عباســعلی کدخدایی، ســخنگو و عضو شورای نگهبان، هم در یکی از صندوقهای ســیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، رأی خود را به صندوق ریخت. دبیر شورای نگهبان پس از انداختــن رأی خود در صندوق در جمــع خبرنگاران گفت: الحمدالله همیشــه این طور بوده که مردم دعوت مقام معظم رهبری را برای مشــارکت گســترده اجابت میکردند. او افزود: مردم همیشه به دعوت امام و رهبر انقاب توجه داشــتهاند و به همین جهــت با عقیده و ایمان سر صندوق حضور یافتهاند و میدانند این وظیفه شرعی و ملی است. بنده هم به همین دلیل در انتخابات شــرکت میکنم و وظیفه خودم میدانم و امیدوارم آثار و برکات زیادی داشــته باشد. دبیر شورای نگهبان گفت: این آرا سرنوشــت آینده کشــور را تعییــن میکند. مردم باید احســاس کنند دِینی به گــردن دارند و باید ادا کنند. باید از خون شــهدا پاســداری کنیم؛ آنها در راه اسام و انقــاب جان دادند و ما باید در این راه حرکت کنیم و راه آنها را ادامه دهیم. راه شــهدا همین است و امیدواریم که انقاب همیشه زنده باشــد و همیشه هم کار دست افراد انقابی باشــد. دبیر شورای نگهبان گفت: اگر امور کشور به دســت افراد انقابی اداره شود، آباد میشود و اگر انقابی نباشد، درست کار نمیکند و مردم را معطل میکند و کارها را برخاف رویه انجام میدهند. هر کسی که رئیسجمهور شد، باید افراد انقابی را برای همکاری انتخاب کند. با یــک حرکت انقابی کارها را ادامه دهند و امروز و فردا نکنند. قرص ســر کار بایستند و استقامت داشته و برای خدمت به مردم آماده باشند.

اصولگراهایی كه رأی دادند

از میــان چهرههای اصولگرا، افــرادی مانند ولایتی، حدادعادل و آیتالله یزدی از چهرههای شاخصی بودند که بعد از رأیگیری در جمع خبرنگاران حاضر شــدند و به سؤالات پاســخ گفتند. ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک، پیروز نهایی انتخابات را ملت ایران دانست و گفت: «انتخابات عامــل وحدت و نمایش اقتدار نظام و کشــور است و مسیر روشــن و نورانی ایران اسامی با حمایت مــردم، رهبری داهیانه مقــام معظم رهبری و همت مسئولان ادامه خواهد یافت. رئیس هیئت امنای دانشــگاه آزاد تصریح کرد: بیتردید نظام مردمســالاری دینی در جمهوری اســامی ایران به عنوان مستقلترین کشــور، به پشتوانه مردم تمام اهداف ایران اسامی را به پیش برده و برخاف طراحیها و توطئههای دشــمنان، حضور باشکوه مردم موجب ناکامی دوباره آنان خواهد شد». محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظــام، با بیــان اینکــه در انتخابات شــرکت میکنیم تا جامعه ایران را به رشــد و انقاب را به آرمانهای خود برســانیم، عنوان کرد: «مردم با شرکت در انتخابات، پیام مردمسالاری دینی را به جهان میدهند.»

آیتالله مصباحیزدی، رئیس مؤسســه آموزشــی، پژوهشــی امام خمینی )ره(، نیز پــس از انداختن رأی خود به صندوق ســیار، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر حضوری حداکثری و باشــکوه در پای صندوقهای رأی افزود: «انســان مختار اســت و خدا سرنوشت او را به دســت خودش ســپرده، پس اگر کوتاهی کند، به خود ضرر زده اســت. حضور پای صندوقهای رأی برای این است که ما همه معتقد به ولایت فقیه هستیم و اطاعت از ولیفقیــه را واجب شــرعی میدانیم؛ لــذا با توجه به تأکیــدات امام راحل و رهبــر معظم انقاب حضور حداکثری و باشــکوه از ضروریات است». «غامحسین غیبپرور »، رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین، هم گفت:«براساس جلسات و اقداماتی که از چند ماه قبل با مسئولان وزارت کشــور و فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اســامی برگزار شد، تقسیم کار شده تا در هر نقطه از سرزمین پهناور ایران نیاز باشد، نیروهای بسیج به برگــزاری هرچهبهتر انتخابات ریاســتجمهوری و شوراهای اسامی شهر و روستا کمک کنند». غامعلی حدادعادل هم با حضور در مسجد لرزاده تهران گفت: «با وجود اختافســلیقه در کشورمان مردم در امنیت و آرامش زندگی میکنند که این نشــان از فرهیختگی و بلوغ فکری آنهاســت. باید از مردم با هر ســلیقهای که پای صندوقهای رأی حضور یافتهاند تشــکر کرد.» آیتالله محمــد یزدی، رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیــه قم، هم روز جمعه پــس از انداختن رأی خود در صندوق ســیار در جمع خبرنگاران، انتخابات را یک برکت دانســت و افــزود: «باید همه اقشــار جامعه در انتخابات شرکت کرده و به فرد اصلح رأی دهند. نظام اســامی و مردم ایران برای برپایی احکام قرآن، اسام، خدا و دین قیام کردهاند و باید مسئولان و منتخب ملت ایران نیز در این مسیر گام بردارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.