عباسعلي كدخدایي: مشاركت بالاست

Shargh - - سیاست -

فارس:

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی هیئت مرکــزی نظارت بــر انتخابات ریاســتجمهوری، با حضــور در ســتاد مرکزی نظارت بــر انتخابات ریاستجمهوری در جمع خبرنگاران درباره میزان افزایش تخلفــات انتخاباتی و گزارشهایی که به این هیئت ارائه شــده، اظهار کرد: ما درحالحاضر مشغول بررســی گزارشهایی از تخلفات هستیم. این گزارشها به ما ارســال میشــود و مــا نیز با دوســتان در وزارت کشــور هماهنگ میکنیم که باید بررسیهای دقیقتری بشود و نتیجه را بعد از بررسی اعام خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا میزان تخلفات در روند انتخابات تأثیرگذار بوده یا خیر؟ گفت: باید این موضوع بررســی شــود و هنوز کــه در جریان روند بررســی اخذ رأی هســتیم، بایــد این موارد دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد تا انشاءالله بتوانیم اعامنظر کنیم.

کدخدایی همچنین در پاســخ به این سؤال که اقدامات هیئت نظارت درباره بررسی تخلفاتی که صورت گرفته، چیست؟

توضیح داد: ما این موارد را پیگیری میکنیم و گزارشهایی کــه میآید از طریق دفاتر به صورت موردی پیگیری میشــود. برخــی از آنها صحت دارد؛ امــا برخی نیــز صحت نــدارد و باید ببینیم در ســاعات آینده این مــوارد را چگونه میتوانیم ارزیابی و نتیجه را اعام کنیم.

ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاستجمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا نامه نماینده حجتالاســام رئیســی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابــات درباره تخلفات صورتگرفته در روند انتخابات مورد بررسی قرار گرفته یا خیر؟ تصریح کرد: همه گزارشهای تخلفات از جاهای مختلف و مبادی گوناگون برای ما ارســال شده و مرتب هم این گزارشها میآید.

وی در پاسخ به ســؤال دیگری پیرامون اعزام دو هیئت از بازرســان هیئت نظارت به دو اســتان کشور برای بررســی تخلفات انتخاباتی و اینکه آیا در گذشــته نیز سابقه داشــته یا خیر، توضیح داد: ما بازرســان سیار هم داریم و مرتب به استانهای مختلف سرکشــی میکنند؛ بهویژه در جاهایی که احتمال تخلف یا گزارش آن آمده اســت؛ اما باید منتظر نتیجه هم بمانیم.

ســخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاســتجمهوری در پاسخ به این سؤال که آیا در گزارشهایی که پیرامون تخلفات انتخاباتی ارسال شــده، گزارشــی وجود دارد که در روند برگزاری انتخابات تأثیرگذار باشــد؟ خاطرنشــان کرد: الان نمیتوانم دربــاره تخلفی که در رونــد انتخابات تأثیرگذار بوده باشــد، اظهارنظــر کنم؛ اما گزارش تخلفات زیاد است.

وی در پایــان درباره میزان مشــارکت واجدان شــرایط در انتخابات، خاطرنشان کرد: آمار دقیقی از میزان شــرکتکنندگان در انتخابات نداریم؛ اما از میزان تعرفههایی کــه عددهای مختلفی گفته میشود، به لطف خدا مشارکت خوب بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.