ابراهیم رئیسي: براي تشكر آمدهام

Shargh - - سیاست -

ســیدابراهیم رئیســی در حاشــیه بازدید از ستاد انتخابــات کشــور در واکنــش به اظهــارات اعضای ســتادش مبنی بر تخلفات گسترده در جریان برگزاری انتخابات ریاســتجمهوری گفت: «بنده در ابتدا باید بگویم که آمدهام از دستاندرکاران انتخابات به خاطر زحماتی که در سراسر کشور کشیدهاند، تشکر کنم.»

او ادامه داد: «حضور بنده در ستاد انتخابات کشور برای خسته نباشید برای همه دستاندرکاران انتخابات اســت. آنهایی که در شــهر و روســتاهای مختلف در راســتای برگزاری انتخابــات فرایند رأیگیــری انجام میدهند ». این نامزد انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه جا دارد به همه دوســتان اجرائی خستهنباشید عرض کنم، اظهار کرد : «ســازوکار انتخابات در کشــور ما، ســازوکار اطمینانبخشی اســت؛ یعنی قانونگذار یک بخش اجرا و یک بخش نظارت را پیشبینی کرده است که اگر این پیشبینیها به درستی عمل کنند، این ســازوکار پیشبینی شــده و ما تجربه سی و چند سال کشورداری و برگزاری انتخابات را داریم و این سازوکار، سازوکار اطمینانبخشی اســت». رئیسی با بیان اینکه امروز یکسری مشکات را از ابتدای انتخابات به بنده گــزارش دادند، تصریح کرد: «از همــان آغاز انتخابات که اعام اســامی بود و شــهرت بنــده را در بعضی از اعانات ذکر نکرده بودند که علیالقاعده ممکن است تعدادی از افراد با نام شناســنامهای من آشنا نباشند. عنوان مشهور بســیار مهم اســت و این موضوع هم در قانون پیشبینی شده اســت». او افزود: «در قانون پیشبینی شده است کسانی که به یک فامیلی مشهور هستند، شهرتشان در اعامیه ذکر شود و این اشکالی بود که از ســوی ما اعام شــد». این نامــزد انتخابات ریاستجمهوری با بیان اینکه در برخی از موارد مسئله پذیرش نمایندگان کاندیدا مطرح بود، خاطرنشان کرد: «این مسئله متن قانون است و ما به وزارت کشور اعام کردیم. امیدواریم انتخابات پرشــوری که بوده اســت، بتواند شــور مردم عزیز مــا را در انتخابات و پس از آن برای مردم حفظ شود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.