برگزاری انتخابات امن، نشانه اقتدار و صلابت نظام است

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که برای انداختــن رأی خود به صندوق اخذ رأی در مســجد ولیعصر)عج( تهران حاضر شده بود، گفت: عناصر تهدیدکننــده امنیت جمهوری اســامی و تحریمکنندگان بازنده اصلی انتخابات هســتند. او افزود: برگــزاری انتخابات امن، منظم و قانونمند در اقصا نقاط کشــور در شــرایطی که تاش مســتمری از سوی دشــمنان نظام اسامی برای ناامنســازی و ایجاد بحرانهای تصنعی در کشور ما در جریان است، نشانه روشنی از اقتدار و صابت نظام اســامی در برقراری امنیت و ایجاد ثبات پایدار در کشــور است. شمخانی همچنین از مجموعه دســتاندرکاران برگزاری انتخابات اعم از عوامل اجرائی، نظارتــی و نیروهای انتظامی و امنیتی قدردانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.