چند ساعت دیگر تحمل كنید تا «حماسه اكبر» خلق شود

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

ســخنگوی ســتاد روحانی در پیامی خطاب به ملت ایران خواســتار تحمل ســاعات پیشرو برای خلق «حماســه اکبر» شــد. شب گذشــته محمدعلی وکیلی، ســخنگوی ستاد انتخاباتی حســن روحانی، در پیامی که در کانال تلگرامی خود منتشــر کــرد از عموم ملت ایران درخواست کرد لحظات پایانی را نیز تحمل کند تا «حماسه اکبر» خلق شــود. محمدعلــی وکیلــی در پیامی کوتاه نوشت: «ملت عزیز ایران! در سپاس از حس مسئولیتتان و بردباری که در صفها به خرج دادید، ما در آستانه یک حماسه هستیم. نیمی از کار را تمام کردهاید؛ لختی تحمل میخواهد تا حماســه اکبر خلق شود. همیشه مقاومت رمــز پیروزی بوده اســت. تا اینجا آمدهایم؛ چند ســاعت پایانــی را نیز تحمل کنید تا «اتفاق» رخ دهد. یادمان نرود رأی تکتک ما، سرنوشتساز است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.