واكنش جهانگیری به ادامه دروغپردازی درباره سند ۲۰۳۰

Shargh - - سیاست -

... و اســتفاده از آنهــا بــرای جریحهدارکــردن احساســات مذهبی مردم شــریف و متدیــن ایران، مصداق بارز اشاعه فحشــا و بهتان به کشور و نظام مقدس جمهوری اســامی ایران، توهین به معلمان متعهد و آموزش و پرورش کشــور و تشویش اذهان عمومی اســت. بیشــک مردم آگاه و هوشیار ایران اســامی، با درایت و آگاهی خــود اینگونه اقدامات را بااثر نموده و اجــازه نخواهند داد گروهی اقلیت برای منافع خاص خود، دستاوردهای این ملت بزرگ را خدشهدار نمایند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.