اینك زمان رفاقت است

Shargh - - سیاست -

خبرآنلاین:

آیتالله موحدیکرمانی در خطبههای نماز جمعه روز گذشــته پس از تأکید بر تقوای الهی، خاطرنشــان کرد: خدا را شــکر که ایــن انتخابات نیز ماننــد دورههای قبل با رعایت کامل قوانین و مقررات انجام شده اســت. مناظرهها و رقابتها تمام شده و اینک زمان رفاقت است. از امروز باید رقابت به رفاقت تبدیل شــود. آنچه در مناظره گفته شد، براساس نیت درونی منتخبــان بود. اینک وظیفــه نامزدها اخوت، برادری، صمیمیت، صفا، محبت و همکاری است. اگر جملهای گفته شــد که در شأن انقاب و مردم نبوده، نامزدها باید توبه کرده و از مردم عذرخواهی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.