بقایی نام احمدینژاد را روی برگ رأی خود نوشت

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

کانال دولت بهار با انتشار فیلم لحظه نوشتن رأی بقایی، نوشــت: وی نام احمدینژاد را روی برگه رأی خود نوشــته است. محمود احمدینژاد و حمید بقایی به همراه مرتضی تمدن، در مســجد الحســین حاضر شــدند و آرای خود را به صندوق این شــعبه انداختند. کانال دولت بهار با انتشار فیلم لحظه نوشتن رأی بقایی، نوشت: او نام احمدینژاد را روی برگه رأی خود نوشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.