ما برای سرنوشت قرن بعدی تصميم گرفتيم

Shargh - - سیاست - محمد فاضلی جامعهشناس

رأیگیــری برای تعیین مســیری که در چهار ســال آخر این قرن شمســی ‪-1300( )1400‬طی خواهیم کرد انجام شــد. این قرن را در ســال 1300 وقتی آغاز کردیم که آرزوهای ما ایرانیان بــرای آزادی، حاکمیت قانون و عدالــت در توفان بههمریختگی اجتماعی و سیاســی، جوانمرگ شــد و ســر از اقتدارگرایی رضاخانی درآورد. رضاخان میرپنج در ســال 1304 به پادشــاهی رســید و رضاشاه شــد. ما که در انقاب مشروطه از آرمان آزادی شروع کرده بودیم، چهار سال ابتدایی این قرن را بهسوی نفی آزادی حرکت کردیم. رضاشــاه اگرچه دستبهکار مدرنسازی ایران شد و یک قرن درباره میراث او مناقشه در میــان بوده، اما هیچ مــورخ و تحلیلگر متخصص و منصفی، ســهمی برای رضاخان در توســعه آزادی در ایران قائل نشــده اســت. برخی رضاخان را برای ایجاد راهآهن یا نهادهای مدرن مثل دانشگاه، دستگاه اداری یا ایجاد ارتش ستودهاند، اما کسی او را برای توسعه آزادی، عدالت و هموارســازی راه دموکراســی و قانونمداری در ایران ســتایش نکرده اســت. ما اکنون در چهار سال پایانی این قرن شمســی ‪-1396( )1400‬ قــرار داریم و با حضور در صفهــای رأیگیری، درباره تشــکیل دولتی تصمیم میگیریم که ایران را در این چهار ســال هدایت خواهــد کرد. از یــاد نبریم که انتخابات بعــدی در بهار 1400 – آغاز قرن جدید شمســی – برگزار خواهد شد. ما 96 ســال از این قرن را بدون پیشــرفت کافی در توسعه اقتصادی، آزادی، امنیــت همهجانبه و حاکمیت قانون بهسر بردیم و در چهار سال آینده نیز معجزهای نخواهد شــد که همه عقبافتادگی این 96 ســال را جبران کند. بااینهمه تصمیــم میگیریم که دولت دوازدهم دولتی باشــد که با تنشزدایی بینالمللی، زمینهســازی برای توسعه اقتصادی، احترام به آزادی و امنیت همهجانبه و ارجنهــادن بــه حاکمیــت قانــون میان ایــن «قرن ازدسترفته» و «قرن آینده» پل میزند یا دولتی تشکیل خواهد شد که میان ما و توسعه اقتصادی، آزادی، امنیت همهجانبه و حاکمیت قانون در قرن آینده دیوار خواهد ســاخت. انتخاب با شماســت و البته آنهایی که شــما متقاعدشــان کردهاید پای صندوق رأی حاضر شوند. ما برای سرنوشت قرن بعدی تصمیم گرفتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.