ما و میرسلیم پای یک صندوق رأی )بیشوخی(

Shargh - - سیاست -

پوریا عالمی:

دیروز ما رفتیــم اول کلپچ خوردیم، بعد رفتیم رأی دادیم. این تغییرات ملموس بود، چون سال 9٢ ما اول غصه خوردیم، بعد رأی دادیم.

هیچکــس نیامده بود و ما افســرده شــدیم. بعد تــوی صف به ما چایــی دادند که در ابتــدا ما امتناع کردیــم و گفتیم مــا رأیمان را به کیســه آرد و گونی ســیبزمینی ندادیم، به چایی خالــی بدهیم؟ عمرا. که به ما گفتند این چایی اســتثنائا انتخاباتی نیست و بابای مسجد، خودجوش چایی دم کرده تا مردم که در صف میایستند خسته نشوند. ما گفتیم «کدام صف؟ همه که تحریم کردند. لابد حرفهای تلویزیون را باور کردید که مشــارکت بالاست». گفتند شما هول بودید پنج صبح آمدید رأی بدهید، الان پشتسرتان را ببینید. ما نگاه کردیم دیدیم مردم شناسنامهبهدســت صف کشیدند از اینجا تا کجا.

بغض کردم. توی صف همه میخندیدند و سلفی میگرفتند و اینقدر فضا خوب بود که پشتســری ما حالت ازدواج گرفت و از بغلدســتیش درخواســت ازدواج کرد. در همین حالات بودیم که شهاب تحلیل کــرد و گفت همهچیــز در صندوق اســت و رفت در صنــدوق عقب را باز کرد و از صندوق چیتوزموتوری درآورد. در همین وانفســا در شــعبهای که ما بودیم؛ یعنی مســجد قبا، آقای میرسلیم آمد و زد تو صف و مســتقیم رفت پای صنــدوق رأی داد. ما تا آن لحظه تصمیم داشــتیم به میرســلیم رأی ندهیم، اما وقتی دیدیــم او به حــق ما توی صف هیــچ توجهی ندارد تصمیم گرفتیم حتما به میرسلیم رأی ندهیم.

درواقع ما بهش گفتیم میرسلیمجان، ما بهخاطر شــما آمدیم و توی صف ایســتادیم، شما بهخاطر ما پنجدقیقه هــم منتظر نمیایســتی؟ در این لحظه او شــبیه سریال لینچان، توی چشــمهای ما خیره شد و یکهو غیب شد. ما به میرسلیم گفتیم چرا زدی توی صف؟ جــواب داد مگــه موقــع مناظرههــای تلویزیون نوبت من که میشــد شــما نمیزدی اون کانال؟ یا پا نمیشدی نمیرفتی سر یخچال؟ این به اون در!

مــا دیدیم حق دارد و چیزی کــه عوض دارد گله ندارد.

خاصه الان که شما این ستون را میخوانید، آرای مردم کامل شــمارش نشــده و واقعا هم فرقی ندارد مردم به چه کسی رأی داده باشند، آرای هرکسی بیشتر باشد ما به نتیجه انتخابات سالم تمکین خواهیم کرد، حالا چه نتیجه انتخابات نتیجهای روحانی و معنوی باشد، چه نتیجهای که کلید مشکات کشور باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.