روحانی، پيروز انتخابات

Shargh - - صفحه اول - احمد غلامی سردبير

فــارغ از نتیجــه انتخابــات، اصلاحطلبــان، خاصــه حســن روحانــی پیــروز ایــن میداناند؛ میدانی كه رئیســی و اصولگرایان در آن شکست خوردهاند. شکست آنان جدا از برگههای رأی، نتیجه گفتمانشــان بود. اصولگرایان بیــش از آنکه به آموزهها و اصول خود پایبند بمانند، برای رســیدن به پیروزی دســت به هر كاری زدند. مایه خرسندی نیست جریانی كه همواره میتوانســت با مجادله و مناقشــه به آنتاگونیسمی سیاســی دامــن بزند، اینگونــه از معنا تهی شــود. شکست اصولگرایان با مواضع قالیباف در مناظرهها رقم خورد. تندخویی ســتیزهجو كه چاشنی كلامش تهمــت بــود و افترا. مــردی كه خود پرونــده قابل دفاعی نداشت چنان با تکیه بر جایگاهش میتاخت كــه حتی اندک حامیان خود را هم بیمناک كرده بود كه این مجادله را چگونه به انتها خواهد رســاند. از این منظر كنارهگیری كســی كــه اینگونه پا به میدان گذاشــته بود، جز فرار معنای دیگری ندارد. قالیباف با این كار حامیانش را ســرخورده كرد و بعید اســت دیگر كســی به او باور جدی داشــته باشــد. قالیباف عملیاتی ایذایی ترتیب داده بود و خطای بزرگش این بود كه حامیان او نمیدانســتند این عملیات، ایذایی اســت. قالیباف حامیانش را در میدان مین رها كرد و گریخت تا از مهلکه سیاست جان سالم به در برد. او بهتر از هركســی میدانست در عقبنشینی، فرمانده آخرین نفری اســت كه از میدان میگریزد. شکســت گفتمان اصولگرایان از همینجا آغاز شد. اگر قالیباف میپذیرفــت همچون جهانگیری نامزدی پوششــی باشــد، اصولگرایان چنین بهای ســنگینی را متحمل نمیشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.