جمعه چگونه گذشت

Shargh - - سیاست -

ديروز 29 ارديبهشت؛ ســتاد انتخابات وزارت كشور؛ وزير كشور دســتور آغاز انتخابات را صادر كرد؛ انتخابات رياســتجمهوری دوازدهم و پنجمين دوره شــوراهای اســلامی شــهر و روســتا. پــس از آن بود كــه درهای حوزههای رأیگيری در سراســر كشور باز شد تا مردم كه در بســياری از حوزهها پيش از آغاز رأیگيری پشت درها ايستاده بودند، وارد حوزهها شوند.

ســاعاتی پــس از آغــاز رأیگيری، حســن روحانی، رئيسجمهوری، بعــد از انداختــن رأی در صندوق آرا، همراه «محمد نهاونديان»، رئيس دفترش، راهی وزارت كشور شد تا از ستاد انتخابات به عنوان رياستجمهوری و مجــری انتخابــات بازديد كنــد؛ اما ايــن بازديد محل جوسازی رســانههای حامی رئيســي مانند «خبرگزاری فارس» و «تســنيم» و البتــه اعتراض نماينده رئيســی در وزارت كشــور شد؛ البته اعتراض شــهردار مشهد به همراهــی وزير كشــور در جريــان بازديــد روحانی بود. «عبدالرضا رحمانیفضلی»، وزير كشــور، در حال بدرقه رئيسجمهوری در پاســخ به اينكه آيــا نامزدهای ديگر هم میتوانند از ستاد انتخابات كشور بازديد كنند، گفت: «نامزدها میتوانند به وزارت كشور بيايند و از امكانات ما بازديد كنند و همكاران ما را ببينند و ما به آنها خداقوت بگوييم».

علیاصغر احمدی، رئيس ستاد انتخابات كشور، نيز گفت: «نامزدهايی كه بخواهند از ســتاد انتخابات بازديد كنند، در خدمتشان خواهيم بود». سيدصولت مرتضوی، نماينده ســتاد ســيدابراهيم رئيسی در ســتاد انتخابات كشور، در جمع خبرنگاران گفت: «بازديد رئيسجمهوری از ســتاد انتخابات كشــور هيچ منع قانونی نــدارد؛ اما همراهی وزير كشور به عنوان مجری برگزاری انتخابات، شــائبه جانبداری را القا میكند و محل اشــكال است». او ادامــه داد: «اميدوارم هيئت اجرائی مركزی انتخابات رياستجمهوری تذكر لازم را به او بدهد». در واكنش به اين اعتراض، محمدحسين مقيمی، قائممقام وزير كشور، گفت: «وزارت كشور از همه نامزدهای رياستجمهوری دعوت كرده بود از ســتاد انتخابات كشــور بازديد كنند و در جريــان بازديد هر كدام از نامزدها، وزير كشــور آنها را همراهی میكند».

پس از اين ماجرا، «اســحاق جهانگيری»، معاوناول رئيسجمهوری، نيز راهی خيابان فاطمی تهران شد تا از ستاد انتخابات بازديد كند.

اما روز گذشته ستاد «سيدابراهيم رئيسی» در اعتراض به آنچه حذف شهرت «رئيسی» در آگهیهای نصبشده در شعب اخذ آرا خوانده بود، اطلاعيهای صادر كرد. اين اطلاعيه نوشــته: «درحالیكه شــورای نگهبان و وزارت كشور مطابق رويه انتخابات گذشــته توافق كرده بودند كه مقابل نامخانوادگی كانديداها شــهرت آنها نيز درج شود، در بسياری از حوزههای انتخابيه شهرت «رئيسی» حذف شــده و موجب سردرگمی بســياری از مردم شده است». در بند آخر اين اطلاعيه خواسته شده «تاآنجاكه در تــوان دارنــد از طريق چهــره به چهره يــا گروههای اجتماعی و فضای مجازی، مردم را دراينباره كه منظور از نامخانوادگی «رئيسالســاداتی» همان حجتالاسلام رئيسی است، آگاه سازند و بهويژه افراد كمسواد را در اين خصوص يــاری دهند». البته در واكنش به اين اعتراض، شــورای مركزی نظارت بر انتخابات كشــور اطلاعيهای صادر كرد كه: «درصورتیكه در برگ رأی يكی از عناوين ذيل به تنهايی نوشته شده باشد، به نام آقای سيدابراهيم رئيسالســاداتی خوانــده میشــود: رئيسالســاداتی؛ رئيسالسادات؛ رئيسی؛ رئيس؛ رئيس؛ سادات؛ ساداتی».

رأیگيری كه با توجه به استقبال بالا، صفوف طولانی را در حوزههای رأیگيری تشــكيل داده بود، باعث شد تا اخذ رأی كه قانونا ۱0 ســاعت اســت و تا ســاعت ۱8 در جريان است، به مدت دو ساعت تمديد شود؛ اما با توجه به حجم اســتقبال رأیگيری، باز هم تا ساعت 22 تمديد شد. اســتاندار تهران گفت: ساعت ۱۱ شب مراجعان به شــعب اخذ رأی به داخل شعب هدايت شده و درهای شعب بسته خواهد شد؛ اما رأیگيری تا آخرين نفر انجام می شود. در همين رابطه «سيدحسين هاشمی»، استاندار تهران، به «ايرنا» گفت: «ســاعت ۱۱ شب درهای شعب اخذ رأی بســته خواهد شــد و تمام كسانی كه در پشت درها هستند، به داخل شعب هدايت خواهند شد».

او ادامــه داد: «از تمام افرادی كه در داخل شــعب هســتند نيز تا پايان رأیگيری از آخرين نفر، روند برگزاری انتخابات ادامه خواهد يافت». هاشــمی با بيان اينكه در شــعب اخذ رأی تهران مانند حسينه ارشاد حضور مردم بســيار زياد اســت، افزود: «پيش از اين در حسينه ارشاد ســه صندوق اخذ رأی وجود داشت كه ما آن را به شش صندوق افزايش دادهايم». شعبه اخذ رأی حسينيه ارشاد در تهــران يكی از كانونهای توجه رســانهها بود؛ صف رأیدهندگان اين شعبه اخذ رأی، تا خيابان پشتی حسينيه ارشــاد هم كشيده شــده بود.درباره ميزان مشاركت روز گذشته «سيدسليمان سامانی»، سخنگوی وزارت كشور، با اشاره به مشــاركت مردم پای صندوقهای رأی گفت: «پيشبينی ما اين است مشاركت بالای 70 درصد باشد و ركورد جديدی از مشاركت به ثبت برسد».

او با اشــاره به صفوف طولانی در برخی شعب اخذ رأی، گفت: «بعضی از شعب شلوغ است كه برای اينكه بتوانيم روند رأیگيری را تســهيل كنيم، با هيئت اجرائی و نظارت اســتان تفاهــم كرديم تا دو منشــی به برخی شعب اضافه شــود تا روند رأیگيری ســرعت بگيرد». ســامانی افزود: «آنچه در ايــن انتخابات برای من جلب توجه كرد، مشــاركت پرشور مردم پای صندوقهای رأی از ابتدای آغاز رأیگيری بود و همكاران من آمادگی دارند تا آخرين لحظه، آرا را جمعآوری و از اين آرا صيانت كنند و ســپس آرا را در كمال دقت شــمارش كنند و براساس نتايج شــمارش، منتخب مردم ســكان امور را در دست خواهد گرفت».

او ادامــه داد: «تازمانیكه مردم در شــعب اخذ رأی حضور داشــته باشند، رأی آنان اخذ خواهد شد؛ اما ما با يک محدوديت زمانی مواجه هســتيم كه بايد حداكثر تا ساعت 24 كار انتخابات تمام شود».

ســخنگوی وزارت كشــور درخصــوص تمديد زمان برگــزاری انتخابات گفت: «در قانون حداقل ۱0 ســاعت برای برگزاری انتخابات پيشبينی شــده و حداكثر زمانی كه در قانون پيشبينی شده تا ساعت 24 است، حدفاصل بين ســاعت ۱8 تا 24 با تشــخيص وزير كشور دوره اخذ رأی تمديد میشــود كه اين دوره بــرای همهجا تمديد نمیشود».

او درخصوص تخلفات انتخاباتی نيز گفت: «در قانون پيشبينی شــده هر فردی نســبت به عدم رعايت قانون با موردی مواجه میشــود، بايد به شكل مستند شكايت خــود را اعــلام كند و مراجع مشــخصی نيــز در قانون پيشبينی شده كه میتوانند به آن مراجعه كنند».

ســخنگوی وزارت كشــور گفت: «مــردم در هر كجا تخلفی را مشــاهده كردند، به هيئتهای بازرسی وزارت كشــور اعلام كنند و ما آن را بررسی میكنيم تا اين جشن بزرگی كه در كشور شكل گرفته، با اين تخلفات خدشهدار نشــود و قطعا از آرای مردم صيانــت خواهيم كرد و با حداقل زمان و با حداكثــر دقت و صحت نتايج را اعلام خواهيم كرد».

علی لاريجانی، رئيس مجلس هم در بازديد از ستاد انتخابات كشــور در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اينكه به نظر میرســد مشــاركت مردم بيش از 70 درصد باشد. مشــاركت بالای افراد چه تأثيری در سياســت خارجی دارد؟ تصريح كرد: «اميدوارم رقم مدنظر شما رخ بدهد. اگر سطح مشاركت در اين حدود باشد برای كشور خوب است و يک ظرفيت جديدی را برای كشور خلق میكند. اين مشاركت میتواند توانمندیای را در منطقه و جهان برای كشور ايجاد كند».

او ادامــه داد: «مشــاركت بــالای مــردم ظرفيتی را هم برای اجــرای طرحها به دنبال خواهد داشــت تا با صلابت بيشــتری مســائل را حل كنند. مشكلات كشور از پيچيدگیهايی برخودار اســت كه بــرای حل آن بايد شــجاعت و تدبير داشــت و نيازمند اقتدار است كه اين اقتدار با رأی مردم است».

«علیاصغر احمــدی»، رئيس ســتاد انتخابات هم دربــاره موضوع تعرفههــا با بيان اينكه چاپ و ارســال تعرفه بيش از واجدان شــرايط رأی اســت، تصريح كرد: «برخــی از مطالــب در اين مورد میرســيد كه واقعيت نداشــت و موجبات نگرانی مردم را فراهم میكرد، من ابلاغ كردم اگر آمار تعرفههای مصرفی بيش از 70 درصد رسيد با اعلام اســتانداریها تعرفه در شهرهايی كه كم آمده در دسترس قرار گيرد». رئيس ستاد انتخابات كشور درخصوص شايعه كمبود تعرفه رأی در استان خراسان رضوی نيز گفت: «در استان خراسان تعرفههای مصرفی بيش از 70 درصد بوده اســت كه با ابلاغ به اســتانداری تعرفه ارســال شــده و كار اين شعبه به تعطيلی كشيده نشده است». اين سخنان را میتوان پاسخی برای ادعای برخی ستادهای نامزدها تلقی كرد كه مدعی عدم ارسال تعرفه به شعب شده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.