سرنوشت کشور در دست آحاد مردم است

مقام معظم رهبری در اولین دقایق آغاز رأیگیری:

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرسانی مقام معظم رهبری: حضرت آيتالله خامنهای، مقام معظم رهبری، در اولين دقايق آغاز رأیگيری دوازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری و پنجميــن دوره انتخابــات شــوراهای اسلامی شــهر و روســتا با حضور در محل صندوق سيار ۱۱0 در حسينيه امام خمينی )ره(، آرای خود را به صندوق انداختند.

حضرت آيتالله خامنهای ســپس با اشاره به نعمت مردمسالاری و حضور مردم در انتخابات، افزودند: «مردم هرچه بيشتر در انتخابات شركت كنند و هرچــه زودتر در پــای صندوقهای رأی حاضر شــوند؛ زيرا كار نيــک را بايد در اول وقت انجام داد و نبايد آن را به تأخير انداخت».

مقــام معظــم رهبری بــا تأكيد بــر اهميت انتخابات رياســتجمهوری، خاطرنشان كردند: «سرنوشت كشــور در دســت آحاد مردم است؛ چراكه رئيس قــوه مجريه را انتخــاب میكنند، همچنين انتخابات شــوراهای شــهر و روستا نيز مهم اســت؛ زيرا منتخبانِ آن، خدمات شهری و روســتايی يعنی مسائل روزمره مردم را در اختيار دارند».ايشان با تشكر از صداوسيما و خبرنگاران كه مشــغول كار مهــم انتقال خبر هســتند، به آحاد مردم توصيه كردنــد: «با دقت، ملاحظه و شناخت در انتخابات شركت كنيد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.