الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست - sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

تأخیر در اعــزام اتوبوسها: اتوبوسهای بلوار نیکنــام- میدان هفتم تیــر، از ابتدای خط با تأخیر اعزام میشــوند و این مسئله باعث شده مسافرانِ بین راه جایی برای نشســتن نداشــته باشند؛ برای نمونه بعضی روزها از ســاعت شش صبح ۲۰ تا ۲5 دقیقه در میدان کلانتری معطل میشــویم و از اتوبوس خبری نیست. از مسئولان شرکت واحد اتوبوسرانی تقاضای رسیدگی داریم.

عادله کاشفی مشکلات معیشــتی زنان سرپرســت خانوار:

عــدهای از خانمها از صبح زود تا شــب پابهپای آقایــان کار میکنند تا بتوانند بــا درآمد کمی که دارند، بخشی از مشــکلات زندگی را مرتفع کنند. بعضــی از خانمها سرپرســت خانوار هســتند و درآمدی هم ندارند، تکلیف آنان چیســت، این در حالی اســت که وعــده پرداخت حقــوق به آنان دادهانــد، تابهحال به چند نفر از زنان سرپرســت خانوار حقوق کافی پرداخت شده است؟

ب. کاشفی از گرگان حدود ســه ماه اســت تاکســی پژو خریدهام، چهاربار گیربکس در نمایندگی تعمیر کردم. تمام قســمتهای این ماشــین ایراد دارد، این ماشــین تولید ملی نیســت. در ضمن بنده جانباز هستم و چند ترکش در بدن دارم، این ۳۱ سال اینقدر زجر نکشــیدم؛ ولی در این سه ماه اندازه 5۰ سال زجر کشیدم. یوسفزاده از تهران

قبلا مخاطب روزنامه «شرق» بودم؛ اما بیشتر بهصورت مجازی و گاهبهگاه. الان پنج سال است که هر روز مخاطب شما هستم و آنهم بهصورت چاپی و با دقت کامل. به نظرم روزنامه شما واقعا عالی اســت. برخی مقالات و تحلیلهایتان واقعا بینظیر هســتند. تشــکر میکنم از زحماتتان و امیدوارم راه خود را بهدرستی ادامه دهید. سازمان ترافیک شهرداری منطقه 14 رسیدگی

کند: بنبســت کوچه رازی غربی، واقع در خیابان شــکوفه با یک مخزن زباله و مانع آهنی به شکل U مســدود شــده که با جمــعآوری آنها و نصب پل فلزی یا سیمانی ماشــینرو مشکل رفتوآمد خودروهــا از خیابــان رازی غربی به شــرقی رفع خواهد شد. از مسئولان سازمان ترافیک شهرداری منطقه ۱4 تقاضای رسیدگی داریم.

عرفان از تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.