روز سرنوشت

Shargh - - سیاست -

شرق:

ساعت هشت صبح روز جمعه 29 اردیبهشت، زنــگ انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری و پنجمین دوره شــوراهای اســلامی شــهر و روستا در سراســر کشــور به صــدا درآمد. در ایــن دوره از انتخابــات، 65میلیــونو 10 4هــزارو 234 نفر واجد شرایط رأیدادن بودند که از این تعداد، یکمیلیونو 350 هزار و 294 نفر برای نخســتینبار میتوانستند در انتخابات شــرکت کنند. همچنین حدود 63هزارو 500 شــعبه اخذ رأی نیز بــرای رأیدهندگان در نظر گرفته شده بود. روز گذشته همزمان با حضور مردم از ســاعات ابتدایــی روز در پــای صندوقهای رأی، نامزدهای ریاســتجمهوری، چهرههای سیاســی و اعضای هیئت دولــت و علما و مراجع تقلید هم در پای صندوق رأی حاضر شــدند. وجه غالب سخنان ایــن چهرهها و نامزدها، تشــکر از حضور مثالزدنی مــردم در همــان ســاعات ابتدایی رأیگیــری بود. همچنیــن تأکید بر رعایت قانــون بعد از اعلام نتایج رأیگیــری از دیگــر موضوعاتی بود کــه نامزدها و چهرههای سیاســی به آن اشــاره داشتند. در تهران، همانطــور کــه پیشبینی میشــد، نــام برخی از حوزههای رأیگیری بیشتر به چشم میآمد. حسینیه جماران و حسینیه ارشــاد، دو شعبه اخذ رأی بودند که بسیاری از چهرههای سیاسی اصلاحطلب و البته رئیسجمهور رأی خود را در این حوزهها به صندوق ریختند. مســجد لرزاده، مســجد قبا و مسجد جامع شــهرری هم از جمله شــعبی بودند که چهرههای اصولگــرا رأی خود را در آنجا بــه صندوق ریختند. حســن روحانی در کنار اســحاق جهانگیــری، وزیر دفــاع، مصطفی معیــن، علی مطهــری، معصومه ابتــکار و ابراهیم یــزدی، آرای خود را در حســینیه ارشــاد به صندوق ریختند. حجــم جمعیت در این مســجد به گونهای بود که دو صندوق ســیار هم به مجموع صندوقهای رأی در حســینیه ارشاد اضافه شــد و صندوقهای رأی آنها در مجموع برای هر دو انتخابات به 12 صندوق افزایش پیدا کرد.

حسینیه جماران، صبح روز گذشته میزبان رئیس دولت اصلاحات بود که در اولین دقایق روز گذشــته در این انتخابات حاضر شد. همچنین به رسم مألوف، اعضــای بیت امام به همراه برخی از وزرا، مثل بیژن زنگنه، وزیر نفت، مجیــد انصاری، معاونت حقوقی رئیسجمهــور، محمدباقر نوبخت و علی یونســی آرای خــود را در این حســینیه به صنــدوق ریختند. سیدحســن خمینی، ســیدعلی خمینی و سیدیاســر خمینی فرزندان یادگار امام، صدیقه مصطفوی دختر امام، فاطمه طباطبایی همســر مرحوم ســیداحمد خمینــی، عدنــان طباطبایی فرزند مرحــوم صادق طباطبایی و مرتضی اشراقی نوه امام نیز صبح دیروز با حضــور در حســینیه جماران، رأی خــود را برای انتخابات ریاستجمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا به صندوق انداختند. محمدرضا عارف هم به همراه همسرش در این مکان آرایشان را به صندوق ریختند.

روحانی: هر کسی که انتخاب شود، باید به او کمک کنیم

به گزارش ایرنا، حســن روحانی بعد از آنکه رأی خود را بــه صندوق ریخت، در جمــع خبرنگاران با بیــان اینکه هر رأی مردم ایران همچون قطره آبی بر دریای خروشان ایران اسلامی افزوده میشود، افزود: ما به ســمت ســال 1400 حرکت میکنیم؛ یعنی به ســمت قرن جدید. باید تلاش کنیم با آمادگی کامل وارد این قرن جدید شویم.

او همچنین گفت: این انتخابات برای تأثیرگذاری کشــورمان در منطقه و جهان است و برای آسایش خــود و فرزندانمان اســت و همه مــردم با حضور حداکثری در این انتخابات شرکت میکنند.

او ادامه داد: هر نامزدی که انتخاب شود، باید به او کمک کرد تا این مســئولیت سنگین را به سرانجام برساند و هر کسی که انتخاب میشود، باید از فردا با وحدت، همدلی و نشاط و شادی به او کمک کنیم.

رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه اساس انتخابات بر مبنای قانون است و این انتخابات براساس قوانین کشــور و در چارچوب مقررات قانونی اســت، گفت: کشــور فقط با قانون اداره میشــود و متأسفانه دو مشــکلی که همــواره وجود داشــته قانونگریزی و اخلاقگریزی اســت که باید برای حل این دو مشکل به هم کمک کنیم.

روحانی گفت: شــور و نشاط، شادی و یک رقابت ســالم در روز 29 اردیبهشــت ماه در سراســر کشور شکل گرفته است و امیدواریم با حضور پرشور مردم سرنوشت کشــور در مرحله اول مشخص شود و هر کســی که انتخاب میشود باید با اتحاد و همدلی به او برای پیروزی ایران اسلامی کمک کنیم.

میرسلیم: برنامههایم را در اختیار نامزد پیروز قرار میدهم

ســیدمصطفی میرســلیم، دیگر نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاســتجمهوری بعد از انداختن رأی خــود در صندوق شــعبه اخذ رأی مســجد قبا در جمع خبرنگاران در پاســخ به این پرســش که اگر فرد دیگری به غیر از شــما پیروز انتخابات شــود، آیا بــه قانون تمکین میکنید، گفت: مهم قانون اســت. هرچه قانــون بگوید نظــر ما نیز همان اســت؛ چه موافق نظر ما یا مخالف نظر ما باشــد. او در پاسخ به این پرســش که اگر فردی غیر از شما پیروز انتخابات شــد به او چه خواهید گفــت، گفــت: اول به پیروز انتخابات تبریک میگویم، سپس مجموعه بررسیها، برنامهها و نظراتم را به او خواهم داد.

رئیسی: هر نتیجهای را که حاصل شد بپذیریم

حجتالاســلام ســیدابراهیم رئیســی از دیگــر نامزدهــای ایــن دوره از انتخابات کــه همراه خانم جمیلــه علمالهدی، همســرش، در مســجد جامع ارشــاد شــهرری حضور پیدا کرده بود، بعد از ریختن آرای خود به صندوق گفــت: حقالناس جلوهای از قانونمداری است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید فرمودند. رئیســی با بیان اینکه رأیگیری در کشور ما، سازوکاری اطمینانبخش و قانونی است، افزود: همه بایــد آرای مردم را امانتی الهی بدانیم و هر نتیجهای حاصل شد آن نتیجه را بپذیریم.

هاشمیطبا: هر کسی که انتخاب نمیشود تمکین کند

مصطفی هاشــمیطبا هم پیــش از انداختن رأی خود در مدرســه شهید قاســمزاده در خیابان شهید عراقی گفت: اینجا محله ماســت و من همیشــه در همین محل رأی میدهم.

این نامزد انتخابات ریاســتجمهوری درباره این موضوع که اگر شما یا نامزد مطلوبتان انتخاب نشود تمکین میکنیــد، گفت: همه باید بــه قانون احترام بگذارند. من هم گفتــهام رئیسجمهوری که نتواند به قانون احترام بگذارد صلاحیتش را از دســت داده اســت. بنابراین هرکس انتخاب میشود یا نمیشود باید به قانون و رأی مردم احترام بگذارد.

قالیباف: پیــروز واقعی انتخابات، مــردم انقلابی هستند

محمدباقــر قالیبــاف، نامــزد انصــراف داده دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری، قبل از ظهر جمعه با حضور در مســجد حضرت ابوالفضل )ع( شــهرک ســینای اردبیل رأی خود را به صندوق انداخت. او در گفتوگویي کوتاه به خبرنگاران گفت: حضور گســترده و گرم و آگاهانه ملت تأییدکننده این مطلب اســت که پیروز واقعی انتخابات همین مردم انقلابی ایران هســتند.قالیباف، درباره هدف از ســفر خود به اردبیل گفت: دوشــنبه گذشته قصد سفر به این شــهر را داشــتم که بنا به مشــغله کاری امکان دیدار با مردم شریف این شهر میسر نشد و در این سفر خواستم ارادت قلبی خود را به این مردم ابراز کنم.

او گفــت: بعد از انتخابات حتما رقابتها به پایان خواهد رســید و کار و خدمت برای مردم در مبارزه با فقر و مشــکلات اقتصادی آغاز میشود، امیدوارم با هر گرایشــی دست به دست هم دهیم و به این مردم عزیــز خدمت کنیم و با توجه بــه حضور مردم، فکر میکنم مشــارکت در سراسر کشــور در سطح عالی باشد.

جهانگیری: مردم حساسیت این انتخابات را درک میکنند

اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری هــم با بیان اینکه مردم ایران بعد از شــنیدن نظرات کاندیداها امروز در صحنه انتخابات حاضر شــدهاند، گفت: ملت ایران بهتر از هرکســی موقعیت کشــور، حساســیت منطقهای و اهمیت انتخابات را بهخوبی درک میکنند و حماسه بزرگی خلق خواهند کرد.

او بــا بیان اینکه این حماســه مانــدگار هم برای دشــمنان بیرونی و هــم برای ملت ایــران پیامهایی دارد، ادامــه داد: پیام این حماســه به دشــمنان این اســت که ملت یکپارچه هســتند و راه خــود را پیدا کردهاند، از آرمانهای انقلاب و رهبری دفاع میکنند و پیام آن به داخل این اســت که مردم راه توسعه و پیشرفت را شناخته و این مسیر را ادامه خواهند داد.

معــاون اول رئیسجمهوری در پاســخ به اینکه سیاســت خارجی جمهوری اســلامی ایران در دوره بعدی چگونه خواهد بود؟ گفت: سیاســت خارجی براساس سیاستهای گذشته است که همان تعامل با دنیــا، دفاع از اعتبار و ارزشهــای ایرانی و حقوق ملت ایران در میز مذاکرات است.

او در پاســخ به اینکه آیا با رئیسجمهوری آمریکا هــم گفتوگو خواهید داشــت؟ گفت: مــا به دنبال مذاکره مســتقیم با آمریــکا نیســتیم و مذاکرات در محدوده مسائل هســتهای است؛ در ارتباط با مسائل کشور و منطقه به موقع خود وارد بحث میشویم.

رئیس قــوه قضائیه: پیروز واقعی ایــن انتخابات، ملت ایران است

به گزارش ایرنــا آیتالله صــادق آملیلاریجانی رئیس قــوه قضائیه پــس از انداختــن رأی خود به صنــدوق، در جمع خبرنگاران گفــت: فارغ از نتیجه، مســلما پیــروز واقعی ایــن انتخابات، ملــت بزرگ ایران اســت که با حضور خود، همبســتگی، اتحاد و حمایت از نظام را نشان میدهند و ضمن خنثیکردن توطئههای دشمنان در منطقه و جهان، سطح اقتدار و امنیت ملی را ارتقا میبخشند.

آملیلاریجانــی با بیان اینکه عــلاوه بر حضور در انتخابــات، انتخــاب اصلح نیز مؤلفه بســیار مهمی برای پیشــرفت کشور اســت، گفت: امیدواریم مردم ایران مثل همیشه با بصیرت، هوشیاری، تأمل و دقت، فــرد اصلح را برای اداره قوه مجریه و همچنین افراد اصلح را برای عضویت در شــوراهای اسلامی شهر و روســتا انتخاب کنند تا شاهد پیشرفت و اقتدار هرچه بیشتر کشور باشیم.

رئیس مجلــس: امید اســت رقابتهــا تبدیل به رفاقت شود

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس هم پس از شرکت در انتخابات در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( قم در جمع خبرنگاران، افــزود: همانگونه که رهبر معظم انقــلاب نیز فرمودند، حضور گســترده مردم در انتخابات میتواند برای کشــور امنیتساز باشد و دشمنان را دفع کند؛ بهویژه در شرایطی که در منطقه آشــفتگی امنیتی وجود دارد و بسیاری از کشورهای منطقه را درگیر خود کرده اســت.او ادامه داد: ملت ایران مردمی هوشیار و هوشمند هستند و رقابتهای انتخاباتی همیشه در کشورمان وجود دارد، امید است این رقابتها، بعد از انتخابات در جهت تحقق ایران آباد و پیشــرفته تبدیل به رفاقت شــود و پشتوانهای برای ملت ایران باشد.

وزیر دفاع: مــردم نتیجه عملکرد خود را به جشــن بنشینند

وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح ســردار سرتیپ پاسدار «حسین دهقان» هم روز جمعه پس از انداختــن آرای خود به صندوق در حوزه رأیگیری حســینیه ارشاد گفت: مردم باید نتیجه عملکرد خود و حضور خود را به جشــن و شــادی بنشــینند. مهم این اســت که مردم آمدهاند و وظیفــه دینی و ملی خودشان را انجام دادهاند.او درعین حال هشدار داد: ممکن اســت بعد از اعلام نتایج، افــراد یا گروههایی با عنوان طرفداری از یک نامزد پیروز یا پیروز نشــده، دســت به اقداماتی بزنند که ملت بزرگ ما باید از این امر مراقبت کنند.

نوبخت: به خاطر هاشمی به جماران آمدم

محمدباقــر نوبخت که پیــش از ظهر جمعه در حســینیه جماران حضور یافته بود، رأی خود را برای این دو انتخابات به صندوق انداخت.

او پــس از انداختن رأی خود گفت: این نخســتین انتخاباتی اســت که بدون شــخصیت محبوبم و یار حضرت امــام خمینی و رهبر معظــم انقلاب یعنی مرحوم آیتالله هاشمیرفســنجانی برگزار میشود. نوبخت با یادآوری اینکه مرحوم هاشمی همواره در این شــعبه رأی خود را در صندوق رأی میانداخت، گفــت: انتخــاب این مکان بــه خاطــر ارادت من به آیتالله هاشمی بود.

مولاوردی: راه دسترسی به مطالبات صندوق رأی است

شــهیندخت مــولاوردی معــاون زنــان ریاســتجمهوری هم با حضور در مسجد امیر آرای خــود را به صنــدوق ریخت و به خبرنــگاران گفت: پیــام من خطاب به مردم همانطــور که پیش از این هم گفتم، انتظار حضور حداکثری و مشــارکت کامل اســت؛ بهویژه به زنان و دختران ایرانی میگویم که برای رقمزدن سرنوشت خود و دستیابی به مطالباتی که سالها دنبال کردهاند، راهی جز صندوقهای رأی ندارند.

عارف: رأی بالای مردم به معنای تأیید برنامههای دولت است

محمدرضا عارف هــم که صبح جمعه به همراه همســرش برای شــرکت در انتخابات، در حســینیه جماران حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران با تأکید بر لزوم مشــارکت مردم در انتخابات گفت: این مردم هســتند که با حضور جدی خــود میتوانند نماینده خود را در ریاستجمهوری و شــورای شهر انتخاب کنند تا بتوانیــم موقعیت خوبی به لحاظ تأثیرگذاری در منطقه داشته باشیم.

نماینــده مــردم تهــران در مجلــس تأکیــد کــرد: مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات ســبب اجرائيشــدن وعدههــای آنــان در مســند ریاستجمهوری و شــورای شهر میشود. رأی بالای مردم به معنای تأیید برنامههای دولت است و دولتی کــه با رأی بالای مردم انتخاب میشــود، خیلی بهتر میتوانــد برنامههایش را جلو ببــرد و با چالشهای کمتری روبهرو خواهد شد.

علی مطهری: هر کسی رأی آورد، همه باید تابع او باشند

علــی مطهری هم کــه رأی خود را در حســینیه ارشاد به صندوق انداخت، در جمع خبرنگاران درباره عملکرد صداوسیما در پوشش برنامههای انتخاباتی گفــت: عملکرد صداوســیما در پوشــش مناظرهها و مســتندهای نامزدهــای دوازدهمیــن انتخابــات ریاســتجمهوری خوب بود اما در بخش خبر گاهی جانبداریهایی وجود داشــت. او با بیان اینکه تسلیم رأی ملت هســتیم، افزود: هر کســی رأی آورد، همه باید تابع او باشند.نماینده تهران حضور مردم در پای صندوقهــای رأی را نکتهای مثبت بــرای انقلاب و مــردم عنوان و اضافه کرد: نگاه دنیا در هر انتخاباتی به میزان مشارکت مردم است و این مسئله میتواند در جایــگاه ایران از نظر اقتصادی، سیاســی و امنیتی تأثیرگذار باشد.

علوی: امنیت واقعــی را مردم با حضور خود تبیین میکنند

به گزارش ایسنا، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات هم پس از شرکت در انتخابات در صندوق مستقر در وزارت کشــور، گفت: امنیت واقعی را مردم با حضور خــود تبیین میکنند و ما در دوران دفاع مقدس و در آســتانه مناســبتهای 22 بهمن و روز قدس یادمان هســت که رســانههای صــدام عربده میکشــیدند که حضــور مردم در ایــن مناســبتها را هدف قرار داده و بــه خاک و خون میکشــیم.او ادامه داد: آنها میخواســتند با این تهدیدات، حضــور مردم ما را در این مناســبتهای ملی کمرنگ کننــد ولی مردم ما همواره نشــان دادهاند این ارعابها تأثیری در حضور آنها ندارد.

چهرههای اصلاحطلبی که آمدند

مصطفی معین وزیر علــوم دولت اصلاحات هم که برای انداختن آرای خود به حســینیه ارشاد آمده بــود، پس از انداختن آرای خــود در صندوق به ایرنا گفت: باید به ثبات مدیریت در کشور رأی بدهیم و به گونهای حرکت کنیم که در ســال 1400 شاهد تحقق آرمانها و اهداف دیرینه خود باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.