آینه

Shargh - - سیاست -

سوسن شریعتی:

فرداهای انتخابات هم که معلوم نباشــد این 24 ســاعتهای قبل از انتخابات غنیمت معلومی اســت. 24 ســاعتهایی که خروج جامعه محجوب ما از پشت پرده است، از آههای در سینهمانده تا رازهای سر به مهری که به میدان میآیند. بغضها فــرو میشــکنند، زمزمهها میشــوند صــدا، آرزوها میشــوند مطالبه و به گوشها میرســند. به گوش دیگــران و به گوش از ما بهتران. هم ما میفهمیم که همه را به کیش خود نپنداریم و هم آنها میفهمند که چه دلهای پری! دور میشود دور آحاد... از همه نوع، از همه رنگ. همه مجبور میشــویم ســر کنیم با این همه رنگ، با این همه صــوت. عادتهای بدِ «خود- اکثریتپنداری» چهارســاله را برای لحظاتی –حتی از ســر اجبار- به کناری میگذاریم و شهر میشود شهر فرنگ. بینام و نشــانها قهرمان این روزهای آخرند. انتخاب را از دوگانه خیر و شر خلاصکردن و روآوردن به مفید و مضــر؟ عمر این 24 ســاعتها هیچوقت طولانی نبوده اســت. همین است که شکل و شمایل حشــر را دارد. جزر و مد است. دستخوش غیبتهای کوچک و بزرگ است؛ اما خدا را چه دیدی، شاید بشود طولانیترش کرد. پس طولانیتر بادا این ساعتهای بیداری!

سعید لیلاز:

مکانیزم و ماشین انتخابات و سازوکار آن در ایران هنوز کار میکند، این ماشــین هنوز جواب میدهــد و تا وقتی این مکانیزم کار میکند، ما باید در انتخابات شرکت کنیم؛ درحالحاضر نیز رقابت بر سر گذشته و آینده اســت. مردم یا گذشته را باید انتخاب کنند یا آینده را. کسانی که در چنین شرایطی از تحریم انتخابات میگویند، عملا راه عقبگرد ایران را انتخاب کردهاند. ما دو راه بیشــتر برای ایــران نداریم یا روش فعلی یعنی کار از درون نظام جمهوری اسلامی برای اصلاح تدریجی این کشور به اتفاق هم با حفظ نظام جمهوری اسلامی یا روش عقبگرد ایران. من میدانم که هیچکس انتهای راه دوم را نمیخواهد و نمیتواند به آن فکر کند. برای همین اگرچه به تمام کسانی که به خاطر ناراحتی از شرایط نمیخواهند در انتخابات شرکت کنند، حق میدهم و قبول دارم که آنها دلگیر هســتند و مطالباتشان پاســخ داده نشده است؛ من میدانم که ملت ایران تحت چه فشاری هستند.

ســعدالله زارعی:

در واقع کاری کــه این روزها در بعضی از ســخنرانیها، گفتوگوهــا و میتینگهای انتخاباتی مشــاهده کردیم، پرکــردن همان بخش از پازل دشــمن بود که بدون آن آمریــکا هرگونه اقدام نظامی علیه ایران یا علیــه همپیمانان آن در منطقه را «احمقانه» ارزیابی میکند. اگر در اجلاس مشــترک آمریکا، اســرائیل و ســعودی که با حضور 25 کشور اسلامی بزک خواهد شد، آمریکا با استناد به آنچه در ایران علیه توان و نیروهای نظامی کشور بیان میشود، جمع را به این قناعت برســاند کــه «یک ضربه کافی است»، در واقع جنگ علیه ایران از داخل کلید خورده اســت. البته در نهایت ایســتادگی نیــروی دفاعی ما نهتنها خنثیکننده، بلکه بازدارنده است.

الیاس نــادران:

اگر مردم همت کننــد، میتوانیم انتخابات را از آقــای روحانی بگیریم. ارتباط چهره به چهره با مردم در هر سطحی، باعث آشنایی مسئولان هر حــوزه با مســائل مردم میشــود. ایــن موضوع همچنین باعث میشود دولت، خارج از گزارشهای کاغذی و رســمی با مردم در ارتباط باشد. وقتی مردم مســئولان را میان خود میبینند، به انتقال مســائل و مشکلاتشان امیدوار میشوند و به این صورت چهره مردمی نظام بهتر نشــان داده میشــود؛ این موضوع همچنین باعث میشود میان آنها و مسئولان دیالوگ ایجاد شــود. ارتباط با مردم میتوانــد به جهت رفع گرفتاریهــای اضطراری مردم و ایجــاد امیدواری در آنها مبنی بر اینکه گوش شنوایی در نظام برای شنیدن گرفتاریهایشــان وجود دارد، مؤثر باشد. این دولت که تمام شد؛ اما دولتهای بعدی باید از این ظرفیت استفاده و ســعی کنند از نزدیک، مشــکلات مردم را ببینند. انشــاءالله بتوانیم در دور نخست، انتخابات را از آقای روحانی بگیریم و کار تمام شــود و مردم دیگر به زحمت نیفتنــد. اگر مردم همت کننــد، این اتفاق امکانپذیر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.