یوزهای جاروتاجامنجدیرز کمسایلن فرصت

Shargh - - ورزش -

جام جهانی جوانان در شــرایطی از امروز در کره جنوبی برگزار میشــود که ملیپوشــان کشــورمان بهعنــوان یکی از نماینــدگان ایران در ایــن دوره از رقابتها حضور دارند. ملیپوشــان کشورمان که در این دوره امیرحســین پیروانی را بهعنوان ســرمربی بالای ســرخود میبینند، برای ســومین بار در تاریخ اســت که جواز حضور در جام جهانی را بهدســت آوردهانــد. در دو دوره قبلی شــرایط چندان به نفع تیم ملی کشــورمان پیش نرفت و این دو دوره کاملا متفاوت با یکدیگر بودهاند. ایــران برای اولین بار در جــام جهانــی ۱977 تونس به میــدان رفت. در آن برهه، ملیپوشان کشــورمان با وجود یک برد و یک تســاوی از مرحله گروهی کنار رفتند. دست جوانان ایرانــی دیگر به جام جهانی نرســید تا اینکه ســال ۲00۱ راهی آرژانتین شدند تا برای دومین بار در جام جهانی جوانان بازی کنند. ایــن دوره یکی از بدترین دورهها برای جوانان ایرانی شــد، چون آنها با ســه شکست پیدرپی از مرحله گروهی کنار رفتند.

آهسته و پیوسته

شــاگردان امیرحسین پیروانی در شرایطی به جام جهانی کره جنوبی که ســومین جــام جهانی تاریخ برای آنهاســت، رسیدهاند که شروع چندان مطمئنی در مرحلــه انتخابی این رقابتها نداشــتند. در واقع ایران برای رسیدن به جام جهانی باید در رقابتهای قهرمانی آسیا میدرخشید که از همان دو بازی اول کار بــه اما و اگر کشــید؛ دو تســاوی مقابل تیمهای قطر و ژاپن، میرفت تا امید شــاگردان پیروانی برای رســیدن به جام جهانی ۲0۱7 را کمرنگ کند. با این حــال دو گلی که رضا جعفری مقابل ازبکســتان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی آســیا زد حکم صعود ایران به جام جهانی زیر ۲0 سالهها را امضا کرد. البته جوانان ایرانی با شکســت مقابل عربســتان در نیمه نهایی از صعود بــه بازی نهایی جــام ملتهای آســیا بازماندند، ولــی از آنجا که از این منطقه چهار تیم بــه مرحله نهایی جام جهانی میرسیدند، دیگر چندان اهمیتی نداشت؛ هرچند که آخرین حضــور جوانان ایرانــی در فینال رقابتهای قهرمانی آسیا به سال ۱977 برمیگردد.

ثبات در مربیگری

اگر نخواهیــم بگوییم اصلیترین، شــاید یکی از مهمتریــن دلایل صعود ایران به جام جهانی جوانان ثبات در کادر فنی و حضور فردی به نام امیرحســین پیروانی اســت؛ یکی از برادرهای خانواده پیروانی که راه طولانــیای در عرصــه بازی و مربیگــری فوتبال در ایــران طی کردهاند. امیرحســین البته مثل غلام و افشین چندان در سطح فوتبال ایران بهعنوان بازیکن ندرخشید و بیشتر به بازی در برق شیراز دلخوش بود؛ ولی رویآوردن زودهنگامش به مربیگری و کارکردن با سرمربیان مشهور در قامت یک دستیار بالاخره راه ورود به تیم ملی جوانان بهعنوان سرمربی را برایش گشــود. او هم ســرانجام نشــان داد راه کارکردن با ایرانیها و از همه مهمتر، راه کشــف اســتعداد را به خوبی فرا گرفته و برای ســومینبار در تاریخ، جوانان ایرانی را راهی جام جهانی کرده است.

اولین بازی: فردا با کاستاریکا

شــاگردان پیروانــی با ایســتادن در گروه ســوم رقابتهای جام جهانی کار بهنســبت دشواری برای صعود از این گروه دارند. زامبیا، پرتغال و کاســتاریکا سه تیم دیگر این گروه هستند که هرکدام برای رفتن به مرحله حذفی جام جهانی ۲0۱7 نقشــه و برنامه دارند. ایران مثل تقابل دیگر این گروه، فردا به مصاف کاستاریکا میرود تا اولین بازیاش را در این رقابتها برگزار کند.

استارت از امروز

اگرچه کار ایران برای این رقابتها از فردا شــروع میشــود؛ ولی از امروز به طور رســمی جام جهانی با انجام چهار بازی کلید میخورد. شــش شهر کره میزبان این دوره از بازیها هســتند که باید بازیهای گروه A تا F را پوشــش دهند. امروز بازیهای گروه اول و دوم برگزار میشــود. از گروه اول حساسترین بازی را تیمهای آرژانتیــن و انگلیس برگزار میکنند و بعــد هم که کره به مصاف گینه مــیرود. از گروه دوم هم ونزوئلا با آلمان و وانوتو به مصاف مکزیک ميرود.

مدعیان قهرمانی

اگرچــه تیم ملی فرانســه کیلیان امباپه، ســتاره جوانــش را در ایــن دوره از رقابتها ندارد، اما هنوز یکــی از بختهای اصلی قهرمانــی در جام جهانی است. همین پرتغالی که در گروه ایران هم قرار دارد، یکی دیگــر از جدیترین مدعیان قهرمانی اســت و بعد هم باید به آلمان اشــاره کرد که جوانانش حالا حســابی باتجربه شــدهاند. از این تیمهــای اروپایی گذشته باید اشارهای هم به اروگوئه شود که حداقل برای رســیدن به فینال ایــن دوره از رقابتهای جام جهانی، بخت بیشتری نسبت به تیمهای سایر قارهها دارد.

شگفتیساز

غیر از تیمهای مدعــی این دوره از رقابتها، باید به تیمهایی که ممکن اســت دست به شگفتی زده و تا مراحل پایانی جام هم بروند اشــاره شود؛ همین کره که علاوه بر میزبانی، تیم با اســتعدادی هم دارد ممکن است یکی از تیمهای شگفتیساز این دوره از بازیها شود. زامبیا دیگر تیم حاضر در گروه ایران که به لطف همین جوانانش قهرمانی در جام ملتهای آفریقا را به دســت آورد، دیگر تیمی اســت که باید زیر ذرهبیــن قرار بگیرد. آمریــکا و مکزیک هم دیگر تیمهایی هســتند که میتوانند در این فهرست قرار بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.