طاهری: به حکم بازی با لخویا اعتراض کردیم

Shargh - - ورزش -

سرپرســت باشــگاه پرســپولیس گفت: ما به محض دریافت نامه کنفدراســیون فوتبال آســیا اعتراض خود را با اســتناد به موارد حقوقی آماده کرده و ارسال کردیم. علیاکبر طاهری، سرپرست باشگاه پرســپولیس، در گفتوگو با سایت باشگاه فرهنگی- ورزشی پرسپولیس با اعلام این مطلب افزود: روز چهارشــنبه نامه کنفدراســیون فوتبال آســیا مبنیبــر محرومیت تماشــاگران از دیدار با لخویای قطر و جریمه ‪۱ 0‬هزاردلاری به دســتمان رسید. در بخشی از این نامه به حکم دو سال قبل و گزارشهایــی که از آن زمان در پرونده باشــگاه وجود داشــت اشاره شده بود که در تصمیمگیری حکم جدید نیز دخیل بوده اســت. ما در پاســخ خودمان که همان روز چهارشــنبه و ساعتی پس از دریافــت نامه آن را آماده و ارســال کردیم، به کنفدراســیون اعلام کردیم توجه کند که مدیریت باشــگاه نســبت به آن زمان تغییر کرده و رویکرد باشــگاه نیز بهتبع آن متفاوت شده که این مسئله در جریــان رقابتهای این فصل لیــگ قهرمانان مشهود بوده است.

در بخش دیگری از نامه هم آوردیم؛ اقدامات بســیاری را بــرای برگزاری آرام و امن مســابقات انجام دادیم و این مســئله در مســابقه با الوحده و الریان مشــهود بود و خوشــبختانه کوچکترین تخلفی صورت نگرفت و تعداد بالای تماشاگران مــا افتخاری فقط متعلق به ما نبوده و برای تمام آسیاست.

او اضافه کرد: «به کنفدراســیون فوتبال آســیا اعــلام کردیم ما نســبت بــه مســئله پیشآمده حساس بودیم و فرد موردنظر هم شناسایی شده و تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین مسئلهای اتخاذ شــده است و برایناســاس از کنفدراسیون انتظار داریم احساســات بیش از ۸0 هزار تماشاگر که برای حضور در ورزشــگاه برنامهریزی کردهاند و بیش از ۴0 میلیون هوادار پرســپولیس در تمام نقاط ایران و بلکه آســیا را لحاظ کنند. در نتیجه پیش از اینکه به تعطیلی ایران و مالزی برســیم، همان روز چهارشــنبه اعتراض خــود را به حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا ارســال کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.