پیروز انتخاباپتقا، مظرمدهبرمیدور پنیح ظضوارممجومشکهوهومرردمیا اخاباست:لامی هستند

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی مقام معظم رهبری:

در پــی حضــور پرشــکوه و حماســی مــردم در دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاستجمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اســلامی شهر و روستا، حضرت آیتالله خامنهای مقام معظم رهبری پیام تشــکر و قدردانی صادر و بر نکات مهمی تأکید کردند. متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

«بســمالله الرحمن الرحیم؛ ملت عزیز ایران؛ جشــن حماســی انتخابات دیروز، بــار دیگــر گوهر درخشــانِ عــزم و اراده ملی را در برابر چشــم جهانیان به جلوه آورد. مشــارکت گســترده و پرشور شما و هجــوم مشــتاقانه به مراکــز رأیگیری و تشــکیل صفهای طولانی برای رســیدن به صندوقهای رأی در همه جای کشــور و از همه قشــرهای اجتماعی، نشــانهای آشکار از استحکام پایههای مردمسالاری اســلامی و دلبســتگی همگانــی به این موهبت بــزرگ پروردگار بود و ایــران و ایرانی را در آزمونِ میدان عمل، ســرافراز و روســفید کرد. دیروز با این حضور متراکــم و افکندن بیش از 4۰ میلیون برگــه رأی در صندوقها، نصاب تازهای در انتخابات ریاســتجمهوری پدیــد آمد و پیشــرفت روزافزون ملــت ایران را در عرصه حضــور و بروز قدرتمندانه نشــان داد. ایران اســلامی بــار دیگــر بدخواهان و کینورزان و حســودان را عقب نشانید و دل دوستان و تحســینکنندگان خود را لبریز از شــادی و افتخار کرد. پیروز انتخابات دیروز، شما مردم ایرانید و نظام جمهوری اســلامی است که به رغم توطئه و تلاش دشــمنان، توانسته اســت اعتماد این ملت بزرگ را بهطــور فزاینده جلب کند و در هر دوره درخشــش تازهای نشــان دهــد. آزمون برجســته دیــروز تنها مشــارکت گســترده نبود، آرامش و متانت و نجابت شــرکتکنندگان که امنیت انتخابات را تضمین کرد نیز بخش مهمی از این آزمون خیرهکننده بود. همه قشرها، همه سلیقهها، همه گرایشهای سیاسی در کنار هم به صحنه آمدند و دوشــادوش یکدیگر به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.

اینجانب با خشــوع در برابر خدای بزرگ، جبهه سپاس بر خاک میسایم و لطف و رحمت و پاداش شایســته برای ملت ایران مســئلت مینمایم و به پیشگاه حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه عرض ســلام و اخلاص میکنــم و نکاتی چنــد را متذکر میشوم: 1- به مردم عزیز، عرض میکنم خدای را بر موفقیت در برگزاری انتخابات شــکر گزارید و پس از التهابِ روزها و هفتههای پیش از انتخابات، اکنون به اتحاد و اتفاق عمومی بیندیشید که بیشک یک عامل مهم استحکام و اقتدار ملی است. همه در زیر سایه نظام جمهوری اســلامی و فرزندان این میهنِ سرافرازید، بکوشید تا ســهم خود از وظیفه پیشــبرد کشور به ســمت هدفهای بزرگ را بشناســید و دنبال کنید. برآمدن همه آرزوهای ملی در گرو چنین اندیشیدن و چنین عملکردن است. 2- بــه رئیسجمهور محترم و همه کســانی که در دولت آینده شرکت خواهند داشت سفارش و تأکید میکنم که کار و تلاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرفکردن مشــکلات کشــور در پیــش گیرند و لحظــهای از این خط مســتقیم غفلت نکنند. رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، درنظرگرفتن اولویتها، برخورد با فســاد و با آســیبهای اجتماعی، باید در صدر برنامهها قرار گیرد. 3- عــزت ملّــی و رعایــت حکمت در ارتباطــات جهانــی و اهتمام بــه اقتدار بینالمللــی نیــز از جملــه اولویتهای مدیریت انقلابی و اسلامی است. 4- لازم میدانــم از یکایــک آحــاد شــرکتکننده در انتخابات و نیز کســانی که در ترغیب آنان بــه این وظیفه نقش آفریدند تشکر کنم، بهویژه مراجع معظم و علماي اعلام و نخبگان دانشــگاهی و سیاسی و فرهنگی و هنری. 5- لازم میدانــم از حضرات نامزدهای ریاستجمهوری نیز که در این روشنگری و شــورآفرینی برای انتخابات تأثیر جدّی بر جای نهادند تشکر کنم. 6- لازم میدانــم از همــه دســتاندرکاران اجرا و نظــارت انتخابات ریاســتجمهوری و نیز انتخابات شــوراهای شــهر و روســتا کــه متحمــل زحمات طاقتفرسا شدند تشکر کنم. 7- لازم میدانم از حافظــان امنیت انتخابات و نیز از رســانه ملی که انتخابات پرشــور، مرهون تلاش شبانهروزی و هنرمندانه آنان است سپاسگزاری کنم. 8- در پایان، خود و همگان را به تقوا و تلاش در راه وظیفه الهی و اجتماعی و پایبندی به مســیر انقلاب که میراث ارزشــمند امام خمینی بزرگ و شــهدای گرانمایه اســت دعوت میکنم و شادی روح و علو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.