رئيسجمهوري با مردم سخن گفت

سپاس ايران

Shargh - - سیاست -

پایگاه اطلاعرســانی ریاســتجمهوری: حســن روحانی، رئیسجمهوری، روز گذشته در یک پیام زنده تلویزیونی خطاب به همه ایرانیان، از حضور پرشــور و حماســهآفرین آنان در انتخابــات قدردانی و تأکید کرد که پیروز انتخابات، آزادی، اســتقلال و حاکمیت ملی است و انتخابات پایان یافت و من رئیسجمهور همه ملت و نیازمند کمک تکتک مردم ایران هستم. متن پیام رئیسجمهــوری منتخب دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری به این شرح است: «سلام و درود خالصانه من بر ملت بزرگ ایران که با حضور و مشارکت گسترده، معنادار و مؤثر خود در انتخابات اردیبهشــت 96 گامی بلنــد در راه اعتلا و منافع ملی و ســرافرازی ایران عزیز برداشت. بیش از 41 میلیون رأی شــما تاریخ کشور را از توقف و تردید به در آورد و ایران را در تداوم راه توســعه و ترقی خویش قرار داد. شما دیروز به همه آنها که ما را به بازگشت به گذشته یا توقف در شــرایط فعلی میخواندند، «نه» گفتید و زمانه را به جلو راندید. مشارکت تاریخی شما در پای صندوق رأی فارغ از آنکه در این رقابتیترین انتخابات تاریخ ایران به چه کســی رأی دادید، شگفتیساز شد و اعتماد دوباره شــما به اینجانب ســبب شد که بار ســنگینی را بــر دوش خویش احســاس کنم و من امیدوارم وکیل شایســتهای برای نمایندگی مطالبات شما مردم عزیز ایران باشم. شما با این رأی نشان دادید که ملتی یکپارچه هستید که با وجود قطببندیهای سیاسی، هیچکس نمیتواند شما را به ورطه نزاعهای بیهوده طبقاتی، قومیتی، فرقهای، قبیلهای، شهری یا روستایی بکشــاند. رأی منسجم شما در همه مناطق کشــور نشــان داد که یک ملت هســتید و یک دولت دارید و یک رئیسجمهور میخواهید که رئیس همه جمهور و صد البته خادم همه مردم باشد. درودم بر همه جوانان، دختران، پسران، مردان و زنان شهری و روســتایی؛ فارس، ترک، کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن، گیلک، مازنی و سیستانی در ســرزمین پرستاره ایران. درود بر معلمان غیرتمند که بر تندباد ســیاه تهمت خروشــیدند. درود بر دانشجویان، هنرمندان، اصحاب رسانه، ورزشکاران، کارآفرینان، کشاورزان، صنعتگران، کارگــران و کارمندانــی کــه با ایجاد موج خروشــان بینظیر به استقبال دولت دوازدهم شتافتند. سلام و درودم بر رهبر فرهیخته انقلاب اسلامی که حکمیانه و مشــفقانه امواج پرتلاطم انتخابــات را آنچنان به ســاحل آرامــش هدایــت کردند که شــور و هیجان رقابتهــای انتخاباتی در نهایت بــه صندوق عزت، استقلال و اقتدار ملت هدایت شد. ملت بزرگ ایران، پیروز اصلی این انتخابات شــما ملت بزرگ هســتید؛ پیروز انتخابات جمهوریت و اســلامیت اســت؛ پیروز انتخابات، آزادی و اســتقلال اســت؛ پیروز انتخابات حاکمیت ملی اســت؛ این پیروزی، پیــروزی صلح و آشــتی بر تنش و خشــونت بود. این پیروزی، پیروزی وحدت و انسجام ملی بر انشقاق و چنددستگی بود. ســپاس این فرزند کوچک ملت و ایــن فرزند حوزه و دانشــگاه ارزانی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی، مراجع عظام تقلید، فضلای حوزه علمیه، اســتادان، فرهنگیــان و هنرمندان، حقوقدانان، ورزشــکاران و همه اقشــار ملت. جا دارد یاد کنــم از مرد اعتدال و سازندگی مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی که واقعا جای ایشان در این صبح پیروزی خالی است. همچنین از برادر گرامیام ســیدمحمد خاتمی، از خاندان امام راحــل و یادگارش سیدحســن خمینــی، از علیاکبر ناطقنــوری، از برادرم اســحاق جهانگیری و از همه خانوادههای عزیز شهدا بهویژه شهید مطهری، شهید بهشتی، از همه فعالان سیاســی، از همه نمایندگان مجلــس شــورای اســلامی بهویژه ریاســت محترم مجلــس، همه احزاب و ســتادها و بهویــژه فعالان فضای مجازی که توانستند این امواج خروشان پرمعنا را بــه اعماق جامعه بگســترانند و عظمت حضور را بیافرینند. من با کمال خضوع دست همه کسانی را که با رأی مثبت خویش به این خادم کوچک خود اجازه ادامــه مأموریت دادند، میبوســم و از خداوند بزرگ میخواهم که به این کمترین، شایســتگی آن را عطا کند که با خدمــات صادقانه خود اعتماد و حمایت حتی آنهایی را که به من رأی ندادند، کســب نمایم و بتوانم پاسدار حقوق، عزت و سربلندی همه آحاد ملت ایران باشم. مردم عزیز ایران، انتخابات صحنه تصمیمگیــری و روشــی مردمســالارانه برای حل مسالمتآمیز اختلافنظرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگــی بر پایه رأی مردم اســت و نه آغازی برای توسعه و تداوم و عمیقترکردن آنها. مردم ما در این انتخابات با درک نظرهــای گوناگون، راه آینده خود را انتخاب کردند و همه باید به خواســت و تصمیم مردم احترام بگذارند. امروز انتخابات پایان یافته و من رئیسجمهور همه ملت ایران هستم و نیازمند کمک تکتک مردم ایران و حتی کســانی هستم که مخالف من و سیاستهای من بودهاند، دست یاری و دوســتی خود را صمیمانه به ســوی همه مردم ایران، همه جناحها، احزاب و اقشــار مختلف مردم دراز میکنم. طبق قاعده مردمســالاری و به حکم قانون به مخالفان خود هم احترام میگذارم و حق آنان را بــرای انتقاد از دولت پــاس میدارم؛ امروز ایران ســربلندتر از هر زمان دیگر، آماده گســترش روابط خــود با جهان بر پایه احترام متقابل و منافع ملی خود است. پیام ملت ما بهروشنی و بهوضوح در این انتخابات به جهانیان روشــن شد، امروز دنیا بهخوبــی میداند که ملت ایران مســیر زندگی در تعامل با جهان به دور از خشــونت و افراطگری را برگزیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.