حسن روحانی رئیسجمهوری منتخب

Shargh - - سیاست -

ایرنــا :

«عبدالرضــا رحمانیفضلی» وزیر کشــور روز شــنبه در جمــع خبرنگاران حاضر در ســتاد انتخابــات گفــت: «حســن روحانــی با کســب 23میلیونو549هــزار و 616 رأی بــه عنــوان دوازدهمین رئیسجمهوری اسلامی ایران برگزیده شد». او که ســاعت 14 عصر در ســتاد انتخابات صحبت میکرد و به صورت زنده از ســیما پخش میشد، افزود: «تاکنون نتایج 99.7 درصد شعبات اخذ شــده و تقریبا نتیجه نهایی اســت که تعداد آرای مأخــوذه 41میلیونو22۰هــزارو 131 رأی اســت». وزیر کشــور ادامه داد: «حســن روحانی با 23میلیونو549هــزار و 616 رأی اکثریت )57 درصد( آرا را کسب کرده و پیروز انتخابات است». او افزود: «ابراهیم رئیسی نیز 15میلیونو786هزار و 449 رأی )38.5 درصــد آرا( را کســب کــرد». رحمانیفضلــی ادامــه داد: «ســیدمصطفی میرســلیم 478هزارو 215 رأی و ســیدمصطفی هاشمیطبا 215هزارو 45۰ رأی را کسب کردند». او همچنیــن گفــت: «بــه خاطر داشــتن نعمت جمهوری اســلامی ایران و مردمسالاری حاکم بر آن خدا را شاکر هستیم که مردم عزیز در چارچوب قوانین جمهوری اســلامی ایران توفیق مشارکت در تعیین سرنوشت خودشــان را پیدا کردند و در انتخابهای انجامشــده تاکنــون همواره با خلق حماسهها و حضور پرشکوهشان صفحات زرینی را در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار گذاشتند».

وزیر کشــور افزود: «امروز نیز یکی از صفحات پرافتخار تاریخ مردمســالاری ایــران رقم خورد و حماســه مردم ثبت شــد». رحمانیفضلی ادامه داد: «مــا انتخابات را با امنیت کامل و با شــور و نشــاط و ذوق مضاعفی که مردم داشتند، برگزار کردیــم. دیروز در پای صندوقهــای رأی به همه جهانیان نشــان دادیم و یک بار دیگر اثبات کردیم که مــا مدافع و حامی انقلاب اســلامی، متحد و منســجم و مصمم هســتیم انقلاب اسلامی را در جهــت اهداف آن کــه تقویت دین خــدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خدمت به مردم شــریف ایران اســت، ادامه دهیــم». او از تمامی دســتاندرکاران انتخابات در حوزه اجرا، نظارت، انتظامــات و امنیــت، تبلیغــات، حــوزه قضائی، مجلس شورای اســلامی، شورای نگهبان، سپاه و بسیج تشکر کرد. وزیر کشور تأکید کرد: «توانستیم به کمــک همه نیروها، پیروزی مــردم ایران را به گوش جهانیان برســانیم». رحمانیفضلی ادامه داد: «امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که بتوانیم در برابر این اراده و حضور پرشــکوه مردم، مطالبات، خواست آنها به اهدافی که مردم خوب مــا دارند در حوزه اجرائی دوش به دوش یکدیگر و با پایان رقابت و شــروع رفاقتها همه هموغم خود را برای حل مسائل مردم قرار دهیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.