پايان مجادله؛ آغاز همدلی

Shargh - - سیاست -

شــرق: رئیس سازمان بســیج مســتضعفین در پیامی تأکید کــرد زمان وعدهدادنهــا و مجادله بــا رقبــای انتخاباتی بــه پایان رســیده و هنگام همدلــی و همافزایــی برای عبــور از موانع و کار برای حل مشــکلات مردم فرا رسیده است. سردار غلامحســین غیبپــرور رئیس ســازمان بســیج مســتضعفین بیانیهای صادر کرد کــه متن آن به گزارش فارس به این شــرح است. «در روز جمعه 29 اردیبهشــت 1396، ملت غیور ایران اســلامی با هر قومیــت وگویش و مذهب و با هر ســلیقه سیاســی و فرهنگــی، در جــای جــای این خاک سرافراز و اقصی نقاط گیتی، از ساعات ابتدایی روز تا آخرین لحظات شامگاه، برای اعلان وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی، صفوف متحد و بههمپیوستهای را تشکیل دادند تا در دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری و پنجمین انتخابات اعضای شورای اسلامی شــهر و روستا، در تعیین سرنوشــت امور اجرایی کشور و شــهر و روستای خود نقشآفرینی کنند و ســیوپنجمین انتخابات تاریخ انقلاب اســلامی را رقــم بزنند؟ همانگونه کــه رهبر معظــم انقــلاب اســلامی فرمودهاند، برنده اصلی انتخابات، نظام جمهوری اســلامی و ملت شــریف ایران و بازنده حقیقی آن، دشمنان قســمخورده این نظــام یعنی اســتکبار جهانی و در رأس آنهــا آمریکا و رژیم صهیونیســتی و هم پیمانانشــان هســتند». در متن نامــه همچنین آمده: «اکنون زمان آن اســت که مســائل اساسی کشــور و در رأس آنها پیادهســازی الگوی اقتصاد مقاومتی بــرای حل معضل بیکاری و رکود و نیز افزایش تولید و اشــتغال و رســیدگی به معیشت محرومان و مستضعفان در اولویت برنامهریزیها و اقدامات فوری مسئولان اجرائی کشور قرار گیرد. اکنون زمان آن اســت که از ناکامیهای گذشته و نیرنگهــا و بدعهدیهای دشــمنان ملت ایران، درس بگیریــم و برای رشــد و پیشــرفت و تعالی جمهوری اســلامی ایران، با تکیه بر توان داخلی و استعدادهای سرشار ایرانی و نه با چشم داشتن به عهد عهدشــکنان خارجی، تمام ظرفیت های کشور را بسیج کنیم و ثابت کنیم که بدون اتکا به بیگانگان میتوانیم نیازهایمان را خودمان برطرف کنیم.

اینجانــب بــه رئیسجمهــور منتخب اعلام میکنم که بســیج دهها میلیونــی، همانگونه که در تنگنــای جنگ تحمیلی و در پــی ناکافیبودن ظرفیتهای کلاســیک نظامی، توانست با حضور اقشــار مختلــف مــردم، ورق را به نفــع انقلاب اســلامی برگرداند، مهیاســت تا در عرصه جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز تمام ظرفیتهای مردمی خــود را برای رفع مشــکلات و عبــور از موانع و دستیابی به فتح و ظفر بسیج کنیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.