حضور مردم در انتخابات تضمین قدرت و امنیت کشور است

Shargh - - سیاست -

ایلنا:

ســردار حســین دهقــان با انتشــار پیامی با قدردانی از حضور بینظیر ملت آگاه و ولایتمدار ایران اســلامی در تعیین سرنوشت کشور، گفت: این حضور حماســی پاســخی به دعوت و توصیه مقام معظم رهبری، تضمینکننده قدرت و امنیت کشور، وفاداری و اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تکرار حماسهای بزرگ و افتخارآفرین در عرصههای حضور و مقاومت اســت. رقابت انتخاباتی پایان یافته و امــروز آغاز فصل همدلی، وحدت، انســجام ملی و کار و تلاش جهادی و جهشــی برای تحقق مطالبات بحق ملت ایران و رسیدن به افقهای سند چشمانداز 2۰ســاله کشــور و در یــک کلام، تحقــق آرمانهای رهبر عزیز انقلاب، امام راحل عظیمالشــأن و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.