يک اصلاحطلب و يک میانه به مجلس آمدند

Shargh - - سیاست -

شــرق: بیتالله عبدالهی با کســب اکثریت آرا از حــوزه انتخابیه اهر و هریس به بهارســتان راه یافت. او در دهمیــن دوره انتخابات میــاندورهای مجلس توانســت با کســب اکثریت آرا از حوزه انتخابیه اهر و هریس به مجلس راه یابد. عبدالهی با کسب 23هزارو 146 رأی از 94هزارو 363 آرای مأخوذه منتخب مردم اهر و هریس در مجلس شــد. همچنین «سیدمجید موســویان احمدآبــادی» در انتخابات میــاندورهای مجلس، از حوزه انتخابیه اصفهان راهی بهارســتان شد، او با گرایش اصلاحطلبانه توانست صندلی خالی مینو خالقــی را پر کند، او با 2۰2 هزار رأی از حســن کامران پیشــی گرفت. «علی جلیلی شیشوان» نیز به عنوان نماینده مردم مراغه و عجبشــیر درانتخابات میاندورهای مجلس دهم شناخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.