بیانیه حزب کارگزاران به مناسبت پیروزی روحانی

Shargh - - سیاست -

ایســنا: حزب کارگزاران ســازندگی ایران و اعتدال و توســعه در پیامــی انتخــاب مجــدد روحانــی به ریاســتجمهوری را تبریک گفتند. در بخشی از بیانیه کارگزاران آمده اســت: «عبــور از رکود و ایجاد رشــد اقتصادی، تســری گفتوگوی سیاســی از عرصههای بینالمللی به مســائل ملی، برای حل مشــکلاتی که به ویژه از ســال 1388 باقی مانده اســت، بازســازی و نوسازی و بهویژه جوانگرایی و چابکی کابینه، صیانت همهجانبه از حقوق شــهروندی و آزادیهای اساسی مهمترین مطالبات ما از دولت دوازدهم اســت که در بیانیههای بعدی به اطلاع دولت و ملت خواهد رسید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.