رأي رئیسي بیش از قالیباف و جلیلي در سال 92 شد

Shargh - - سیاست -

خبرآنلاین:

آیتالله رئیسی که نامزد مورد اجماع اصولگرایــان در این دور از انتخابات بود، توانســت بیــش از دو نامزد ایــن طیف در انتخابات گذشــته کســب رأی کنــد. مجموع آراي نفرات دوم و ســوم انتخابات ریاســتجمهوري گذشــته، یعنــي آقایان محمدباقر قالیباف )6۰77292 راي( با سعید جلیلي (4168946 راي( رقم 1۰246238 نفر بود که تفاوت پنجمیلیوني با آراي حجتالاســلام ابراهیم رئیسي در این دوره از انتخابــات دارد که این بار نامزد مورد اجماع اصولگرایان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.