اختلاف روحاني و رئیسي در مشهد 50 هزار رأي بود

Shargh - - سیاست -

ایســنا: رحیم نوروزیان، فرماندار مشــهد گفت: مشارکت مردم مشــهد در انتخابات 29 اردیبهشت، بیش از 7۰ درصد بــوده و در مجموع اختلاف آقای رئیســی و روحانــی بین صد تا 15۰ هزار در نوســان است و تاکنون آقای رئیسی در مشهد رأی اول و آقای روحانی رأی دوم را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.