تبریک به روحانی از 4 گوشه جهان

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: با اعام نتايج اوليه انتخابات رياستجمهوری در ايران، واكنشهای خارجی به آن هم آغاز شــد. اگرچه فدريــكا موگرينی پيــش از ديگران اين انتخــاب را به حســن روحانی تبريک گفت؛ اما از بين رؤسای جمهور، ولاديمير پوتين و بشــار اســد بودند كه گوی سبقت در ارســال پيام تبريک را از ديگــران ربودند. امير كويت نيز جزء پيشقدمها بــود. فدريكا موگرينی كه از ســاعات اوليه صبح شــنبه گفتــه بود نتيجه انتخابــات ايران را بــه دقت دنبــال میكند، با انتشــار پيامــی در صفحه توييتر خود نوشــت: ايرانيان پرشــور در حيات سياسی كشورشــان شــركت كردند. بــه رئيسجمهور حســن روحانی برای دريافت رأی و پشــتوانه مردمی نيرومند تبريک میگويم. موگرينی در ادامه نوشت: اتحاديه اروپا آماده اســت تا به همكاری برای اجــرای برنامه جامع اقدام مشــترک، تعامــات دوجانبه، صلــح منطقهای و تحقــق خواســتههای تمام مردم ايــران ادامه دهد. همچنين خاوير ســولانا، مسئول سابق سياستخارجی اتحاديه اروپا در توييتر به حســن روحانی برای انتخاب مجدد تبريک گفته است. او نوشته «اين پيروزی فرصت ديگری برای ايران است و افزوده كارهای بيشتری برای ثبات منطقه بايد انجام شــود». از همسايه شمالی نيز خبر میرسد كه ولاديمير پوتين، رئيسجمهوری روسيه با ارســال پيامی پيروزی حســن روحانــی در انتخابات رياســتجمهوری را به او تبريک گفت. به گزارش ايرنا، پوتيــن در پيام خــود به رئيسجمهوری ايــران كه روز شــنبه در پايگاه خبری كاخ كرملين انتشار يافت، تأكيد كــرد: آمادهايم تاشهای گســتردهتری برای توســعه همكاریهــای دو كشــور و نيز دســتور كار بينالمللی انجام دهيم. رئيسجمهوری روســيه همچنين در پيام خود ابراز اميدواری كرده است توافقهای صورتگرفته بهويژه در سفر اخير روحانی به روسيه )هفت و هشت فروردين( همســو با منافــع دو ملت دوســت و برای حمايت از ثبات و امنيت خاورميانه و كل جهان تحقق يابد. ولاديمير پوتين در اين پيام بر آمادگی روسيه برای ادامــه همكاری فعالانه در توســعه روابط دو كشــور ايــران و روســيه در حوزههای دوجانبــه و موضوعات بينالمللی تأكيد كرد. در خاورميانه و از بين كشــورهای عربــی، امير كويت گوی ســبقت را از ديگــران ربود و به روحانی تبريــک گفت. صباح احمــد جابرالصباح، اميــر كويت، وليعهد و نخســتوزير كويت در پيامهای جداگانه به روحانی تبريک گفتند.

تبريک بشار اسد

بشار اســد رئيسجمهوری ســوريه نيز عصر ديروز بــا ارســال پيامی پيــروزی حســن روحانــی را تبريک گفت. اســد در پيام تبريكش نوشــته «رونــد انتخابات رياســتجمهوری در كشور برادر شــما كه به جهانيان الگويی از احترام، انضباط، وابســتگی و دلبســتگی به كشــور متحد ارائه داد و با توجه و اهتمام وافر پيگيری كرديم كه استفاده از اين حق با روحيه بالاي دموكراسی و احســاس مســئوليت انجام گرفت. اينجانب ضمن تقديــم تبريــكات صميمانه خــود بــه جنابعالی به مناســبت پيروزی مجدد در ســمت رياست جمهوری اســامی ايران، اعتماد مــردم ايران بــه جنابعالی و انتخاب شــما را كه برای ادامه مسير تحكيمبخشی به جايگاه و نقشآفرينی ايران در منطقه و جهان اســت، تبريک میگويم. اينجانب به نام مردم ســوريه و به نام شــخص خود والاترين مراتب تبريک و تهنيت را تقديم جنابعالی میكنم و مشــتاقانه منتظــر ادامه تاش با جنابعالی در راســتای تحكيمبخشــيدن به روابط دو كشــور و دو ملت هستم و همانطور كه با چالشهای مشترک در خال دهههای گذشــته مواجه بوديم، اين همكاری مشــترک در راستای برقراری امنيت و ثبات در دو كشــور و كل جهان بوده است. همكاری ثابت كرده اســت اقتدار و شكستناپذيری دو كشــور كه در سايه همكاری و هماهنگی در راســتای خير دو كشور منطقه و جهان است، افزايش يافته است».

تبريک از پاکستان

«مشاهد حسينسيد»، رئيس كميسيون امور دفاعی و از اعضای ارشــد كميسيون سياست خارجی مجلس ســنای پاكســتان، در گفتوگو با ايرنا گفت: از شــنيدن خبر پيروزی روحانی در انتخابات ايران بسيار خوشحال شــدم و اين خبری خوش برای پاكستان است. افزايش و تقويت بيشازپيش روابط دوســتانه ميان دو كشــور همســايه در دوره دوم دولت دكتر روحانی قابل انتظار اســت. روابط محكم ميان ايران و پاكستان هم به نفع دو كشــور و هم به نفع تمام منطقه اســت. مشــاهد حسينســيد تأكيد كرد: ما در پاكستان از انتخاب دوباره دكتر حســن روحانی بهعنوان رئيسجمهوری اسامی ايران اســتقبال میكنيم؛ شخصيتی كه بسيار باتجربه و كارآزموده اســت و دوستی بســيار خوب برای پاكستان است. عصر ديروز، رئيسجمهوری چين، الهام علیاف رئيسجمهوری جمهوری آذربايجان، نبيه بری، رئيس پارلمان لبنان و وزير خارجه بريتانيا و رؤســاي جمهور آلمــان و قزاقســتان در پيامهای جداگانــهای انتخاب مجدد حســن روحانی بــه رياســتجمهوری ايران را تبريک گفتند. نخستوزير هند نيز تبريک خود را به زبان فارسی در صفحه توييترش منتشر كرد.

ثابتقدم میمانيم

محمدجــواد ظريف نيز در ســاعات اوليــه بعد از اعام نتايج انتخابات در پيامی نوشت: «مردم با حضور گســترده، پرشور و شعور خود، بدخواهان اين مرز و بوم را نااميد و دوستان اين ملت بزرگ را خوشحال كردند.» در بخشــی از پيــام محمدجــواد ظريف آمده اســت: «خداوند منان را شاكريم كه يک بار ديگر ايران و ايرانی را در جهــان پرتاطم امروز ســربلند كرد. اينجانب در برابر عظمت و هوشــمندی مردم ايران كه حماسهای ســترگ و بیبديل از مردمســالاری دينی خلق كردند، ســر تعظيم فرود مــیآورم. مردم ايران نشــان دادند كه تکتکشــان برای سرنوشــت و آينــده ميهن خود احســاس مســئوليت میكنند و رأی خيرهكننده آنان و انتخاب مجــدد راهی كه برگزيده بودند، حجت را بر ما خدمتگــزاران و خادمان كوچک ايــن ملت بزرگ تمام میكنــد تا به كمــک آنان در راهی كه بــا هم در پيش گرفتهايم، ثابتقدم و اســتوار بمانيم». رئيس دستگاه ديپلماســی با قدردانی از حضور پرشــكوه و بیسابقه هموطنان عزيز مقيم خارج كه فعالانه و مســئولانه در تعيين سرنوشت خود و فرزندان و عزيزانشان مشاركت كردنــد، بار ديگر به همه مردم ايران در جایجای ايران و جهان درود فرستاد.

وزير امــور خارجه همچنين در صفحه اينســتاگرام خود نوشــت: وامدار همه مردم ايرانيــم كه با حضور پرشــكوه و هوشــمندانه خود در انتخابات در داخل و خارج از كشــور يک بار ديگر اقتدار، امنيت و سربلندی ايران و ايرانی را تضمين كردند.

وزيــر امور خارجــه در يكی ديگــر از توييتهايش نوشــت: ما ثبات خود را نه از «ائتافها» بلكه از مردم خود میگيريم كه - برخاف برخی - رأی میدهند، بايد با ايرانيان كه آماده تعاملاند با احترام رفتار كرد.

ايجاد هر تحولی از صندوقهای رأی

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه نيز با اشــاره به حضور باشــكوه ايرانيان خارج از كشور در دوازدهمين دوره انتخابات رياســتجمهوری گفت: با وجود اينكه در بســياری از كشــورها روز جمعه روز كاری بود؛ ولی ايرانيان خارج از كشــور، تاش كردنــد كه در انتخابات شركت كنند.

بهــرام قاســمی در گفتوگو بــا ايســنا در تحليل حضور باشــكوه ايرانيــان خارج از كشــور در انتخابات رياســتجمهوری تصريح كرد: تحــولات صورتگرفته اين باور را در آنان تقويت كرد كه میتوانند در بســياری از خيابانهــای كشــورهای اروپايی و ديگر كشــورها با افتخاری وافر در مقابل سفارتخانهها و كنسولگریهای كشورشان ســاعتها راسخ، صبور و استوار در كنار هم صف كشيده و در انتخابات شركت كنند.

وی بــا بيان اينكه در اكثر كشــورهايی كــه ايرانيان بيشتری در آنها ساكن هســتند، جمعه روز كاری بود، تصريح كــرد: ايرانيان تــاش كردند كــه در انتخابات شــركت كنند و با تشــكيل صفهای گسترده، حضور و وجود خــود را بهعنوان مردمانی از يک كشــور دارای تمــدن كهــن و فرهنگی غنــی كه در آن يک سيســتم دموكراسی دينی مبتنی بر آرا و انتخابات وجود دارد و با ساير كشورهای بسته و غيردموكراتيک منطقه متفاوت است، به رخ جهانيان كشيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.