بازتاب پيروزي روحاني در رسانههاي خارجي

Shargh - - دیپلماسی -

رفراندوم سياستهاي ميانهروتر

حســن روحاني براي بار دوم بــا رأي بالاي مردم بــه رياســتجمهوري ايران رســيد، اين پيــروزي بــه روحانيــون ميانــهرو يــك دوره چهارســاله ديگر بــراي پيگيري اهدافشــان در برقــراري آزاديهاي بيشــتر و بازكردن درهاي اقتصاد ايــران به روي ســرمايهگذاران خارجي فرصت میدهــد. رئيسجمهــور فعلي ايران، روحانــي، 57 درصد آرا را به دســت آورد و به پيروزي رسيد. رقيب نزديك به او در اين رقابت ابراهيم رئيســي محافظهكار بود كه 38 درصد آرای مأخوذه را از آن خود كرد. مقامات مسئول انتخابات ســاعتهاي اخذ رأي را مكررا تمديد كردند تا تمامي كساني كه در صفهاي طولاني در انتظار بودند، بتوانند رأي خود را به صندوق بيندازند. تحليلگران گفتهاند مشــاركت بيشــتر مردم، احتمالا به نفع روحاني اســت. انتخابات روز جمعــه يك رفراندوم درباره سياســتهاي ميانهروتر به حســاب ميآيد. اين سياستها راه را براي توافق هســتهاي تاريخــي 2015 هموار كرده اســت. توافقي كه تحريمهاي هســتهاي را به ازاي محدودكردن برنامه هســتهاي ايران لغو كرده اســت. نرگس از موطن رئيسي گفته است: «سه ســاعت منتظر بودم تا رأي خود را به صندوق بيندازم اما ارزشــش را داشــت. ما دوباره پيروز شــديم و رئيســي را به مشهد پس فرستاديم .»

مهر تأييد بر سياستهاي روبه جلوي روحاني

شــهروندان ايراني در حالــي روز جمعه پاي صندوقهاي رأيگيري انتخابات رياستجمهوري اين كشــور حاضر شــدند كه در فضاي فشــرده و كامــا دوقطبي، مُهــر تأييد به سياســتهاي باز وروبه جلوي حسن روحاني زدند. اما آيا بهراستي وي اين بار نيز خواهد توانست به تمام شعارهاي انتخاباتي خود مثل توافق هســتهاي جامه عمل بپوشاند؟

)شرق( ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.