سامانه کارورزي وزارت کار به دستور دادستاني از دسترس خارج شد فيلتر با انگ انتخاباتي

Shargh - - اقتصاد -

شــرق:

خبر رســیده ســایت کارورزي کــه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــي آن را تحت عنوان طرح «کاج» راهانــدازي کرده بود، فیلتر و از دیروز صبح از دســترس عموم خارج شــد. هرچند این ســایت در ســاعت 16 روز گذشــته دوباره در دســترس قرار گرفت؛ اما تلاقي دو اتفاق در این میان حائز توجه است. نامهاي که از سوي معاون توسعه کارآفرینی و اشــتغال در اختیار «شرق» قرار گرفته، نشان از آن دارد که ســامانه کارورزي در تاریخ 24 اردیبهشت و به دســتور دادستاني کل کشور مسدود شده است. درست یك هفته پس از مسدودشدن سایت کارانه محمدباقر قالیباف، نامزد مســتعفي ریاســتجمهوري 1396. ایــن تلاقي ظن واقعيبــودن خبر ایرنا را مبني بر شــکایت قالیباف به عنوان عامل مسدودشــدن این سامانه، تقویت ميکند؛ هرچند پیگیري «شــرق» در گفتوگو با معاون اشــتغال وزیر کار، نشان از آن دارد که اخبار رسمي، از مسدودشدن این سایت به خاطر شائبه انتخاباتيبودن از سوي دادستاني است.

عیسي منصوري، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال در گفتوگو با «شرق» با اشاره به پیگیري این موضوع، ميگوید: «نامهاي از دادستاني از ســوي عبدالصمد خرمآبادی، معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، دریافت کردیم مبني بر اینکه براي پرهیز از شائبه انتخاباتي این اقدام، ســایت کارورزي مســدود شــود. با تأخیر زماني، همان مقام مســئول مربوطه، به آيپي شرکت همکار با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که ســایت را ساپورت ميکرد، نامه زدند که نسبت به انسداد سایت اقدام کند؛ بنابراین سایت مسدود شد.»

منصــوري ادامه ميدهد: « بر همین اســاس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به دادســتان کل کشــور نامه نوشت و در آن نامه، همه سوابق مربوط به دو سال اخیر این طرح را ارسال کردیم و سعي کردیم اثبات کنیم این کار مسبوق به سابقه دوساله بوده و انتخاباتي نیست.»

او ميگوید: «در این نامه همچنین تأکید کردیم مسدودکردن سایت کارورزي، بدون هماهنگي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اشکال دارد. هنوز پاســخي دریافت نکردهایم؛ اما کوشــش ميکنیم حداکثر تا فردا، این ســایت دوباره فعال شــود. به این دلیل اطلاعیهاي در این رابطه نیز روي سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منتشر کردیم». این صحبتها پیش از رفع فیلتر این ســایت انجام شــده بود؛ اما گویا رایزنيهاي وزارت کار ســبب شــد ســایت کارورزي عصر روز گذشته دوباره در دسترس عموم قرار گیرد و رفع فیلتر شود.

در اطلاعیــه وزارت کار آمده بود: «متأســفانه مرجع قضائی بدون هیچگونــه تحقیق و مذاکرهای با مســئولان امر، در یــک اقدام خارج از عرف و با معطلگذاشــتن وظایف حاکمیتی این دســتگاه، به بهانه غیرقابل درک نســبت به تعطیلی ســایت دارای مجوز و سابقه اقدام کردنــد کــه از طریق مراجع بالادســتی بــرای بازگشــایی آن در حال پیگیری هســتیم». همچنین در نامه دادســتاني به مدیرعامل شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاســارگاد آریان که سایت کارورزي وزارت کار را ســاپورت ميکند، آمده بود: «در اجــراي مصوبه کارگروه تعیین مصادیق محتــواي مجرمانه، با توجه به اینکه آيپــي پایگاه اینترنتي ذیل نام آن شــرکت ثبت شده یا میزباني آن به عهده آن شرکت است، مقتضي است وفق ماده 751 قانون مجازات اسلامي )ماده 23 قانون جرائم رایانهاي(، نســبت به مسدودســازي نشــاني ذیل اقــدام کنید: karvarzimcls.gov.ir» در ادامه این نامه آمده: «در مواردي که نشاني زیردامنه با صفحه یك تارنما جهت مسدودســازي ارســال ميشــود، منظور صرفا حذف و مســدودکردن همان نشاني ارسال شده است نه کل تارنما. بنابراین تأکید ميشود در اینگونه موارد از مسدودکردن کل سایت خودداري کرده و صرفا نشاني اعلامشده مسدود شود».

در همین راســتا معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار هم حاصل پیگیريهاي وزارت مربوطه را براي رفع فیلتر این ســایت، در اختیار «شــرق» قــرار داد. در این خبر که به ســوابق این ســامانه اشــاره دارد، آمده: «به اطلاع ميرســاند، ســامانه کارورزي در تاریخ 24اردیبهشــت و به دستور دادستاني کل کشور مسدود شد و در همان روز طي نامهاي رســمي از ســوي وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي و ضمن ارائه مستندات کافي درخصوص فرایند اجراي این طرح از سال 93، درخواست راهاندازي مجدد آن صورت پذیرفته و در یك روز آینده مجددا راهاندازي خواهد شد».

در ادامه این خبر آمده: 1. طــرح کارورزي فارغالتحصیلان دانشــگاهي در جلســه 1393.1.9 شوراي عالي اشتغال به تصویب رسیده و در سال 94 اجراي آزمایشي آن در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار گرفته است. 2. سامانه الکترونیك طرح با عنوان www.irankarvarzi.ir به منظور اجراي آزمایشي طرح در هشت استان گلستان، کردستان، ایلام، قزوین، سیستانوبلوچستان، خراســان شمالي، کهگیلویهوبویراحمد و لرستان در سال 94 راهاندازي شده است. 3. با گذار از مرحله آزمایشــي طرح، اجراي سراسري آن در سالهاي 96 به بعد در جلســه مورخ 95.11.5 به تصویب شوراي عالي اشتغال رســیده و مراحل طراحي و اجرائيکردن ســامانه در اردیبهشتماه به پایان رسیده است. 4. طرح کارورزي براي اجرا در برنامه ششــم توســعه، از سوي دولت در ماده 21 لایحه پیشــنهادي و اســناد راهبردي برنامه لحاظ شــده و این طرح براي اجرا در طول ســالهاي برنامه ششم به تصویب رسیده است.

به این وســیله، هرگونه خبر درخصوص اســتفاده تبلیغاتي از این سامانه در دوره انتخابات قویا تکذیب ميشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.