نه گفتن به پوپولیسم اقتصادی راه هموار توسعه

Shargh - - اقتصاد -

محمدحسین شریفزادگان وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی اصلاحات

پیــروزی روحانــی در انتخابــات را از زاویههــای مختلف ميتوان تحلیل و بررسی کرد. شاید بتوان آن را پیروزی عقلانیت بر پوپولیســم اقتصادی دانست، یا آمدن بیش از 70 درصد از مردم و رأیدادن به گفتمان توسعه در سایه استفاده از ظرفیتهای بینالمللی و عقلانیت و آزادی را مشارکت همه ایرانیان در پیشرفت کشــور تلقی کرد. مزیتها و محدودیتهای این نبرد بــزرگ انتخاباتــی که ذیــل یک «جنبــش اجتماعی کوتاهمدت مدنی» هر چهارســال یکبار در کشورمان تکرار مي شود، میتواند چنین باشد: 1. مشارکت همه گروههای اجتماعــی در «جنبش مدنــی کوتاهمدت انتخاباتی» فارغ از دیدگاههای مختلف. باوجود اینکه زمینههای خشــونت نیز در جامعــه فراهم بود، نوید رشــد اجتماعی و فرهنگــی ایرانیان را بــا خود دارد. باوجود تندی مناظرات، رواداری، تحمل خود را نشان داد بهطــوری که تجربه آن در خاورمیانه بینظیر بود و عملا تعبیــر نبرد به جای جنــگ ‪)battle no war(‬ را به خوبی نشــان داد.2. رأی بالای ملت به روحانی نشــانگر آن بود که مــردم ایران بهویژه فرودســتان و گروههای متوسط جامعه، تن به پوپولیسم اقتصادی ندادنــد و بــا وعدههای خیالــی یارانه ســه برابري و اشتغال پنجمیلیونی و دو و نیم برابرکردن درآمد ملی ایران، با وجود مشکلات مالی و ناتوانیهای اقتصادی به مدعیــان آن رأی ندادند. یارانــه همگانی به همه مردم ایران «تغییر مفهومــی» از پرداخت یارانه برای توانمندکــردن قدرت خرید کمدرآمدهــا با پول نفت و پــول مقدس و حــق همگانی مــردم، ارثیه دولت احمدینژاد بود؛ به نحوی که سالانه 43 هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت یارانــه به همه مردم از جمله اکثریتــی که محتاج یارانه نیســتند ولــی بنا به تبلیغ دولت احمدینژاد این تصور برایشان ایجاد شد که پول یارانه حق همه مردم ایران اســت، پرداخت میشود. شاهد این ماجرا هم اینکه زمانی که در دولت روحانی میخواستند یارانههای پردرآمدها را داوطلبانه قطع کنند، جمعی از گروههای اجتماعی گفتند در صورتی یارانه خود را نمیگیریم که آن را صرف ساختن مدرسه کنید. این در حالــی بود که اصلا یارانه حق هیچکس غیر از کسانی که محتاج آن بودند نبود و حق عمومی یارانه، غیرواقع بود که جا افتاد. به موازات آن سالانه از سال 1390 تا 1394 بین 13 تا 15 هزار میلیارد تومان هزینه عملیات عمرانی دولت که زمینهســاز رشــد و توســعه و رونق اقتصادی است، شده است. بیتردید دولت آینده باید به فرودســتان و گروههای اجتماعی که محتاج یارانهاند یارانه بپردازد و شــاید مبلغ آن را نیز اضافه کند؛ ولی پرداخت یارانه مســتقیم به همه ظلمی است که به ثروت این مملکت رفته است. روز جمعه مردم، مثل آنچه در ســوئیس اتفاق افتاد، به پرداخت یارانه به همه نه گفتند و به عبارتی دیگر در مقابل جلب نظر برای رأی ســر فرود نیاوردند و این از آگاهی ملی ایرانیان بود. 3. پیروزی در این انتخاب ملی پیروزی برای وحدت ملی، به هم پیوستگی و انسجام اجتماعی است، نشــانگر پیروزی برای توسعه کشور ایجاد همرأیی برای توسعه و ساختن سرزمین، از بین رکود و ایجاد تولید و اشــتغال، کاهش فقر و نابرابری و عملیاتیکــردن برجــام به نفع منافع ملی اســت. متأسفانه در بحثهای انتخاباتی برخی از کاندیداها، جامعه را به چهار درصدی و 96 درصدی تقسیم کرده و دولت را نماینده چهار درصدیها معرفی کردهاند. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته سعی میشود تا جامعه به سمت ازهمگسیختگی اجتماعی سوق پیدا نکند و بهشدت از چندپارگی و طبقاتیشدن پرهیز می کنند. این سیاست همان سیاستی است که باید در آن طردشدگی اجتماعی ‪)social exclusion(‬ را در جامعــه کاهــش داد و در مقابــل سیاســت دربرگیرندگــی اجتماعــی ‪social inclusion(‬ ) را به اجرا درمیآوردند. محصول این سیاست کلان سیاسی و اجتماعــی بههمپیوســتگی، انســجام اجتماعی و وحدت ملی اســت. اعلام اینکه جامعــه ایران چهار درصدی و 96 درصدی است، دیدگاه خطرناکی است که خصومت اجتماعی و طبقاتی و نفرت و خشونت را در جامعــه جاری ميکنــد و زخمهای کهنه فقر و غنــا را میدمد و نتایج آن به حرکــت درآمدن ارتش بیکاران در شــهرها و ایجاد خشــونتهای هیجانی اســت. در حالی کــه جامعه ایران بیــش از هر زمان دیگری به وحدت، انســجام و بههمپیوستگی محتاج اســت تا در ســایه آن به بالندگی توسعهای نایل آید. امروز باید همه بحثهای نامناســب که در نبردهای انتخاباتی طرح شــده را به فراموشي سپرد و به جای آن همرأیــی بین همه گروههای اجتماعی و گفتوگو بین همه ذینفعان توسعه را استوار کرد. 4. بیتردید ایــن پیروزی متعلق به گروههــای دارای رأی متمایل به روحانی نیســت و ایشــان نه صرفا رئیسجمهور 25 میلیون نفر اســت و نه 17 میلیون رقیب که البته رئیسجمهور کســانی که رأی ندادند و همه ایرانیانی که در این سرزمین میزیند است. برنامهریزی توسعه و دریافت پیام مخالفان و رقبا دســتاوردهای این نبرد مدنی و ایــن جنبش کوتاهمدت انتخاباتی اســت که شــاید علاوه بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای کشــور باید به برنامههای ضدفساد، کاهش فقر و نابرابری، ایجاد اشــتغال به عنوان پیام رقبای خود بیشتر توجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.