وعده شغل ميليوني اصولگرايان از كجا آمد؟

Shargh - - اقتصاد - غلامحسین دوانی*

مبــارزه انتخاباتــی اخیر و طرح شــعارهایی بدون پشــتوانه اقتصادی باعث شــده مردم فکــر کنند چرا برخی کاندیداها شــعار ایجاد پنج تا ۱0 میلیون شــغل را در یــک ســال یــا یــک دوره چهارســاله میدهند؛ پشــتوانه این شــعارها کجاســت. واقعیت آن اســت که مؤسســه بینالمللــی مکنزی گزارشــی را با عنوان «ایران فرصتهــای هزار میلیارد دلاری» پس از برجام منتشــر کرده که در آن گفته شده چنانچه مدیران کشور یــک راهبرد عقلایــی اقتصادی فارغ از خردســتیزی و بیگانههراســی را دنبال کنند، میتــوان امیدوار بود که در یک دوره ۱0ســاله ۹ میلیون شغل ایجاد شود. البته مفروضات این گزارش بر پایه صدها اما و اگر اســت که حداقــل از عهده این کاندیداهــای معترض برنمیآید. ایــن گزارش عملا توانمندی بالقــوه اقتصاد ایران را به بحث و جدل کشانیده؛ نه توانمندی بالفعل جاری را که عملا حداکثر آن ۴00 تا 500 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی اســت. نمایه شــماره یک وضعیــت تولیدات داخلی کشور را نمایش میدهد. از طرف دیگر با وجود مزیت منابع طبیعی متأســفانه رتبهبندی شاخصهای کســبوکار چندان امیدبخــش نیســتند؛ بهطوریکه براســاس آخرین شــاخصهای کســبوکار وضعیت رتبهبندی ایران در جهان در نمایه دوم نمایش داده شده است. این وضعیت نشــاندهنده ناپایداری کسبوکار و در نتیجــه اقتصاد متزلزل ایران اســت که ریشــه در رانــت، بهرهجویــی دولتــی ناکارآمد، نبــود بهرهوری مناســب نیروی انســانی به دلیل فقدان آیندهنگری و تأمیننشدن معاش اولیه نیروی کار، بیانضباطی شدید مالی و فســاد نهادینه در امور اجرائی کشور و در نتیجه بههدررفتن همه منابع انسانی و منابع طبیعی است. از طرف دیگر رشــد پایدار تولید نفت و گاز شیل در آمریکا باعث افزایش ساخت داخل و افزایش عرضه بیشتر گاز به صورت الانجی با قیمتهای رقابتپذیر به آســیا و فراهمســازی ظرفیت عرضه جایگزین گاز به اروپا شده که نتیجــه آن ازبینرفتن مزیت نســبی منابع گازی در ایران و قطر شــده؛ بنابراین طرح شعار واحدهای نفتی و پتروشیمی بهمنظور استقلال وسیع اساسا غیرممکن و شعاری است. بررســی اقتصادی عوامل فوق بهویژه در دوره انتخابات و طرح شــعارهای غیرعقلانی برای اقتصــاد بیمار کشــور بــدون توجه به علــت بیماری گرفتارشــدن چندباره اقتصاد در دام شعارهای سیاسی بدون پشــتوانه اقتصادی و بدترشــدن وضعیت فعلی خواهد بود.

*عضو شورایعالی انجمن حسابداران خبره ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.