۱۴ پروژه اولویتدار وزارت اقتصاد ابلاغ شد

Shargh - - اقتصاد -

جهانگیــری، رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی، ۱۴ پروژه اولویــتدار وزارت امور اقتصادی و دارایی «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در ســال ۱۳۹۶ را ابلاغ کرد.متن نامه بدین شــرح است :«ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی » به استناد مصوبه هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری )مدظلهالعالی( در ســال ۱۳۹۶ که توسط معظمله بهعنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای مأموریتها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 87۹۹ مــورخ ‪۱//۱۳۹۶ ۳0‬ تحت عنوان «بســتههای رونــق تولید و اشــتغال» برای آن دســتگاه، تصویب نمــود:«وزارت امور اقتصــادی و دارایــی» بهعنوان «دستگاه مجری » مسئول اجرای پروژههای اولویتدار به شرح ذیل برای اجرا در سال ۱۳۹۶ تعیین میشود: - عملیاتیکردن مقــررات و بهبود ۱0 پلهای رتبه کشور در سهولت کسبوکار - طراحی و استقرار خزانهداری الکترونیکی - تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاههای مشمول واگذاری بنگاههای باقیمانده گروه ۱ و ۲ - پیادهسازی مالیات بر ارزش افزوده - پیادهسازی طرح جامع مالیاتی - مولدسازی و مدیریت داراییهای دولت - طراحــی ســازوکارهای بهبــود شــاخصهای رقابتپذیری اقتصاد ایران - شناسایی و احصاء و واگذاری اموال مازاد سهام و داراییهای شرکتهای خارج از گروههای ۱ و ۲ و دستگاههای اجرائی - توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهیها و تعهدات عمومی دولت - پیادهســازی و توســعه ســامانههای هوشمند مبــارزه با پولشــویی در گســتره کلیه اشــخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون - طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام برای اجرای آن - معرفــی ظرفیتهــا و فرصتهــای متقابــل اقتصــادی و ســرمایهگذاری ایران و خــارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی - استقرار کامل ستهاب )سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه( - توانمندسازی صنعت بیمه کشور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.