رأی مردم به سیاستها و برنامههای روحانی

Shargh - - اقتصاد - علی طیبنیا . وزیر اقتصاد

بدون تردید برنامهها و مدیریت جناب آقای دکتر روحانی در چهار سال گذشته در ایجاد تعامل سازنده بــا جهان و برقرای آرامش در روابط خارجی کشــور از یک ســو، و فراهمکردن ثبات و آرامش در اقتصاد کشــور و همچنین بازسازی ســرمایههای اجتماعی موجب شــد تا مجددا ملت بزرگوار ایران به ایشــان اعتماد کند و با خلق رویدادی بینظیر و حماســهای شــکوهمند در ۲۹ اردیبهشــت ۱۳۹۶ به اســتمرار رویکرد و ادامه برنامههای ایشــان رأی قاطع دهند. این رأی آگاهانه مردم و درک مناسب از شرایط دولت یازدهم و خدماتش درحالیکه کشــور از مشــکلات ســاختاری و مصائب باقیمانده از دوران تحریم رنج میبرد، پیام امیدبخشی برای خدمتگزارانشان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.