ملت ایران مسیر خود را برگزید

Shargh - - اقتصاد - بیژن زنگنه . وزیر نفت

بیگمان مشــارکت هوشــمندانه ایرانیان در این انتخابــات و آرای برآمده از صندوقها، گواه متقنی بر آگاهی، قدرت تحلیل و موقعیتشناسی ملتی است که در کوران حوادث و فراز و نشــیب روزگار، آبدیده و بالنده شده و به نیکی دریافته است که خواستههایش را میتوانــد با حضور در انتخابات بهعنوان مهمترین نماد مردمســالاری مطالبه کرده و به کرسی بنشاند. راهی کــه مردم مــا برگزیدند، میانــهروی و اعتدال، پرهیــز از افراطگرایــی، نفرتپراکنــی و دوری از خشــونت بود. ایــن انتخابات صحنــه تصمیمگیری و روشــی مردمســالارانه بــرای حل مســالمتآمیز اختلافنظرهای سیاســی برپایــه رأی مردم بود و نه آغازی برای تعمیق منازعات بین جریانهای سیاسی. مــردم ما در این انتخابات با شــنیدن و درک نظرها و دیدگاههای مختلف، راه آینده خود را برگزیدند و همه باید به این خواست و اراده، احترام بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.