نه محکم به وعدههای شیرینِ بی اساس

Shargh - - اقتصاد - علی ربیعی . وزیر کار

مشــارکت گســترده و اســتثنائی ایرانیــان در دوازدهمین انتخابات ریاســتجمهوری را نمیتوان بــا تفســیرهای ســطحی و ســاده تبییــن کــرد. ما نیازمنــد تفســیر و تحلیــل عمیقیم. کیفیترشــدن رفتار رأیدهنــدگان، فزونی رأی ایجابی، تشــخیص تناقضها، داشــتن اعتراض همراه با حمایت، اصرار بــه رأیدادن یعنی نگرانی از رأیندادن، اســتقامت با نشــاط و بدون خســتگی از ویژگیهایــی بود که در رفتار رأیدهندگان قابل مشــاهده بود. از ســوی دیگر آیندهنگــری و درازمدتنگری رأیدهندگان، نه محکم به وعدههای شــیرینِ بیاساس، نه محکم به نیمهراه ماندن و عقبرفتن و تمایل جدی به حرکت جدیتر به سمت جامعه آرام، امن و پیشرفته از دیگر ویژگیهای رفتار رأیدهندگان میتواند تحلیل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.